5. Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen (2019-0049124)

Kgs. Enghave Lokaludvalg har modtaget 5 ansøgninger, der skal behandles på dette møde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget meddeler afslag på ansøgningen fra Fællesskaberne til aktiviteten "Løb Mellem Husene". Ansøgerne har søgt om 50.000 kr.

2. at lokaludvalget støtter ansøgningen fra Ørkenfortet til aktiviteten Klub Spatiøs med det fulde beløb. Ansøgeren har søgt om 14.000 kr.

3. at lokaludvalget støtter ansøgningen fra Børnekulturstedet til aktiviteten "Den Lille Kulturnat" med 45.000 kr. Ansøgeren har søgt 60.000 kr.

4. at lokaludvalget støtter ansøgningen fra Teatergrad til forestillingen The BeetRoots med det fulde beløb. Ansøgerne har søgt 15.500 kr.

5. at lokaludvalget støtter ansøgningen fra Restaurant Vandvid til aktiviteten "Musik på vandet i Det Ny Sydhavnen". med 16.400 kr. Ansøgeren har søgt 20.000 kr. 

Problemstilling

Socialudvalget har behandlet ansøgningen fra Fællesskaberne til "Løb Mellem Husene". Kulturudvalget har behandlet de øvrige 4 ansøgninger.

Ad 1: Løb Mellem Husene

Fællesskaberne har søgt om 50.000 kr. til deres aktivitet Løb Mellem Husene. Der er tale om et træningsforløb som er åbent for alle beboere i Sydhavnen og i Valby. Der skal trænes i hold på forskellige niveauer, og træningen skal kulminere i et løb, der efter planen skal afholdes den 22. juni med start i AKB og FSB-karreerne i det gamle Sydhavnen og med mål i Folehaven. Fællesskaberne har søgt lokaludvalget i Valby om det tilsvarende beløb, altså 50.000 kr. Formålet med indsatsen er at styrke lokale fællesskaber i Valby og Sydhavnen.  Fællesskaberne håber, at løbet kan blive en årligt tilbagevendende tradition. Socialudvalget havde indstillet ansøgningen til støtte med det fulde beløb, bl.a. under forudsætning af, at Valby Lokaludvalg ligeledes støttede med det fulde beløb. Sekretariatet oplyste til Forretningsudvalgsmødet, at Valby Lokaludvalg på deres møde den 12. februar besluttede at meddele afslag på ansøgningen. På den baggrund indstiller Forretningsudvalget, at lokaludvalget meddeler afslag på ansøgningen.

 

Ad 2: Klub Spatiøs

Ørkenfortet på AFUK har søgt om 14.000 kr. til at gennemføre projektet Klub Spatiøs, der er en årligt tilbagevendende begivenhed med i alt 7 arrangementer fordelt hen over året. Der er tale om et åbent teater- og scenearrangement, hvor man blander mange forskellige former for scenekunst, herunder teater, eksperimenterende performance, musik, artisteri, akrobatik, og videokunst. Kulturudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb.

 

Ad 3: Den Lille Kulturnat i SV

Børnekulturstedet har søgt om 60.000 kr. til at deltage i Den Lille Kulturnat, der afvikles for første gang i år. Den Lille Kulturnat er "barn" af den velkendte Kulturnatten, der mest er for voksne. Den Lille Kulturnat henvender sig til børn og børnefamilier og finder lige som originaludgaven sted over hele byen. datoen er fastsat til den 15. marts. I Sydhavnen er en række kultursteder med Børnekulturstedet som hovedarrangør gået sammen om at lave et fælles børnekulturevent på Teglværket, som vil bestå af bl.a. rulleskøjtedisko, cirkusworkshop, børnegudstjeneste, graffittiworkshop, ildshow og mulighed for at købe mad og drikke. Kulturudvalget har indstillet, at ansøgningen imødekommes delvist med 45.000 kr. Kulturudvalget finder, at der er tale om et meget fint initiativ med børnekulturnat. Dog søges der over 60.000 kr. for et arrangement, der har en varighed på 5 timer. Det synes Kulturudvalget er meget, også i forhold til hvor meget lokaludvalget plejer at støtte med. Kulturudvalget vurderer, at flere budgetposter noget højt sat og mener sagtens, der kan skæres i flere af posterne. Derfor indstiller Kulturudvalget, at støtten sættes ned til 45.000 kr.

 

Ad 4: The BeetRoots

Teatergrad har søgt om 15.500 kr. i støtte til 2 opførelser af forestillingen The BeetRoots på Karens Mindes Dansepavillon i slutningen af maj måned. Forestillingen er en blanding af musik og teater, som gerne skulle inddrage tilskuerne på kryds og tværs af baggrunde i den udvikling, som arrangørerne mener truer fælleskabet i samfundet i dag. Lokaludvalgets støtte skal primært gå til at tilbyde gratis biletter til borgere i Sydhavnen - 100 stk. i alt. Arrangørerne forventer i alt 180 tilskuere til de to forestillinger. Kulturudvalget indstiller, at ansøgningen støttes med det fulde beløb på 15.500 kr. Kulturudvalget har en kommentar, der bør sendes videre til arrangørerne: de synes, at man i en eventuel fremtidig situation skal overveje problemstillingen med gratis billetter. Der er flere erfaringer for, at folk ikke kommer, når billetterne er gratis. Måske skal de i stedet for bare være billige, der skal betales depositum eller andet.

 

Ad 5: Musik på Vandet i Det Nye Sydhavnen

Restaurant Vandvid har søgt om 20.000 kr. i støtte til gennemførelse af 4-6 live musik arrangementer på restauranten i første halvdel af 2019 - arrangørerne havde håbet at få ansøgningen behandlet på januarmødet i lokaludvalget, men den indkom først efter fristen, og arrangørerne vil derfor ændre starten på aktiviteterne fra marts til april. Der vil være tale om mange forskellige musikgenrer, og arrangementerne vil være åbne for alle.

Sekretariatet bemærker, at BR-sekretariatet er blevet spurgt om mulighederne for indenfor Kommunalfuldmagten at støtte kulturelle aktiviteter, der afholdes af kommercielle virksomheder. BR-sekretariatet oplyser, at dette er lovligt, så længe den kommunale støtte øremærkes til de kulturelle formål og gives som underskudsgaranti. Dog må borgernes deltagelse i aktiviteten ikke være betinget af, at borgerne skal købe noget i forbindelse med aktiviteten – det vil sige, at hvis Vandvid skal have støtte, må de sikre, at man kan høre musikken, uden at skulle sidde ned og spise på restauranten. Så længe den forudsætning er opfyldt, er det omvendt ikke til hinder for kommunal støtte, at der sælges mad og/eller drikkevarer til arrangementet.

Kulturudvalget indstiller, at der støttes med 16.400 kr.  Dvs støtten fratrækkes et beløb på 3.600 kr., der ifølge budgettet skal gå til ”ekstra serveringspersonale”. Det må restauranten selv betale til.

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter de enkelte ansøgninger og beslutter om lokaludvalget skal følge indstillingerne fra henholdsvis Kulturudvalget, Bymiljøudvalget og Socialudvalget.

 

Økonomi

Lokaludvalgets bevillinger til den enkelte ansøger tages fra Kgs. Enghavepuljen i 2019. Bevillinger gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til at projekter genererer overskud

Beslutning

Ad 1) Løb mellem husene: Lokaludvalget var enige om, at der skulle meddeles afslag på ansøgningen på baggrund af afslaget fra Valby Lokaludvalg. Det skal fremgå af afgørelsen, at det er et godt projekt, men at lokaludvalget vurderer, at det er urealistisk at samle 600 løbere.

Ad 2) Klub Spatiøs: Der var søgt 14.000 kr.- Kulturudvalget havde indstillet til det fulde beløb. Lokaludvalget stemte om indstillingen. Martin og Johan stemte imod. Lise og Anna undlod at stemme. Alle øvrige stemte for indstillingen.

Ad 3) Lille Kulturnat: Sine erklærede sig inhabil. Der var søgt 60.000 kr. Kulturudvalget havde indstillet 45.000 kr. Lokaludvalget stemte om indstillingen. Ingen stemte imod. Martin og Johan undlod at stemme. Alle øvrige stemte for indstillingen.

Ad 4) The BeetRoots: Der var søgt 15.500 kr. og indstillet det fulde beløb. Joan stillede ændringsforslag om at meddele afslag på ansøgningen med den begrundelse, at hele støtten fra lokaludvalget skulle bruges til gratis billetter. Joan mener, at man er mere motiveret til at møde op til forestillingen, hvis man rent faktisk har betalt for sin billet. Der var også usikkerhed om, hvordan de gratis billetter ville blive delt ud.

Lokaludvalget stemte om ændringsforslaget om ikke at give støtte.

For stemte: Joan, Martin, Hanne, Brian, Helle, Johan og Lise

Imod stemte: Hans, Dan, Stine, Anna, Paul-Erik, Steen og Lotte

Undlader: Sisse, Zita, Hanne

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget, da der var stemmelighed.

Lokaludvalget stemte om indstillingen om at bevilge fuldt beløb på 15.500 kr.

For:  Sisse, Hans, Dan, Stine, Anna, Paul-Erik, Steen og Lotte

Imod: Joan, Martin, Hanne, Brian, Helle, Johan og Lise

Undlader: Zita og Hanne

Lokaludvalget vedtog at bevilge det fulde beløb.

 

Lokaludvalget bad om at få et beslutningsforslag på næste møde om at gøre forbud mod at støtte anvendes til gratis billetter til en del af puljemiddelkriterierne.

 

 

Ad 5) Musik på vandet i Det Ny Sydhavnen

Der var søgt 20.000 kr. og indstillet 16.400 kr. Johan stillede ændringsforslag om at meddele afslag på ansøgningen.

Lokaludvalget stemte om ændringsforslaget. Johan stemte for, alle andre stemte imod.

Lokaludvalget stemte om indstillingen om at støtte med 16.400 kr.

Imod stemte: Lise, Johan, Martin, Lotte og Brian

Undlader: Joan og Hanne

 

Alle andre stemte for forslaget, der dermed blev vedtaget.

Lokaludvalget opfordrer ansøgerne til at samarbejde med foreninger.