5. Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen (2015-0203482)

Kgs. Enghavepuljen har i august modtaget fire ansøgninger til behandling på lokaludvalgsmødet den 24. september 2015

Tidligere beslutninger

De fire ansøgninger er blevet forbehandlet i Kulturudvalget. Der tages endelig stilling til ansøgningerne på lokaludvalgsmødet.

Indstilling og beslutning

Kulturudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at støtte med 10.000 kr. til CHICKS IN SPACE - en klovneforestilling for hele familien. Ansøger har søgt 20.000 kr.     

2. at give afslag til Cirkus og gadeperformance som kreativ metode til social forandring og ActionArte. Ansøger har søgt 16.500 kr.

3. at støtte med 5.000 kr. til Lanterneoptog Allehelgeners Aften. Ansøger har søgt 10.000 kr.

4. at give afslag til Professionel korsang i børnehøjde. Ansøger har søgt 17.580 kr.

Problemstilling

1. CHICKS IN SPACE - en klovneforestilling for hele familien (2015-0194805), Ansøgt om 20.000 kr.
Hovedformålet med dette teaterprojekt er, at udbrede kendskabet til klovnens univers som en teatergenre i Danmark, med fokus på Kg. Enghave. Hvorfor i Kg. Enghave? For at lade kulturlivet blomstre i dette smukke byområde. Halvdelen af teatertropen er bosat i Sydhavnen og savner personligt flere kulturelle tilbud. Derfor vil vi bidrage med vores teaterforestilling her i Kg. Enghave, for på den måde at være med til at skabe et mere mangfoldigt kulturliv i vores eget lokalområde. Forestillingens indhold: Klovneforestillingen har titlen: CHICKS IN SPACE og er en humoristisk familieforestilling om to burhøns, der oplever friheden for første gang. Forestillingens styrke er, at den handler om høns men taler om mennesker. Det er det genkendelige i hønsenes kamp for frihed og anerkendelse, der gør forestillingen vedrørende og det er det overraskende og skæve i fortolkningen, der gør den topunderholdende.

Ansøger Camilla Maike Juul Jensen
Periode 14.09-21.12.2015
Sted AFUK
Samarbejdspartnere Ida og Camilla, som er primus motor for projektet, består holdet bag forestillingen af: Filmproducent og fotograf: Sofie Rønje Costumiers og skræddere: Martina Oware Moldenhawer, Helle Bang Larsen og Christina Jeppesen. Komponist og pianist: Christian Balvig. Scenograf og håndværker: Max Kim Tobiasen. Alle er unge i 20'erne og arbejder som udgangspunkt gratis.
Målgruppe Børnefamilier 
Samlet budget  61.000 kr.
Pulje Kgs. Enghavepuljen

Indstilling Kulturudvalget indstiller at støtte med 10.000 kr. pga. begrænsede midler. Det er specielt gadeteaterdelen, vi støtter, fordi det foregår her i bydelen.

2. Cirkus og gadeperformance som kreativ metode til social forandring og ActionArte (2015-0194833), Ansøgt om 16.500 kr.
Projektet drejer sig om et offentligt arrangement med fokus på performance og cirkus som kreativ metode til social forandring. Arrangementet tager afsæt i gruppen ActionArte fra Sydafrika, og deres arbejde med børn og unge i ghettoen ‘Hanover Park’ udenfor Cape Town. Gruppen ActionArte er i september måned på besøg i Danmark og i ugen fra d. 14 til d. 18 september befinder de sig i Kgs Enghave. Her vil de indgå i et workshopbaseret kulturudvekslingsmøde med studerende på AFUK. Som kulmination på denne uge ønskes at afholde et offentligt arrangement hvor ActionArte bla laver en art forestilling og indgår i en dialog om det at arbejde med socialt cirkus. Konkret er ActionArtes formål til dagligt at holde sig selv beskæftiget og lave cirkusworkshops for børn som alternativ til drugs and bandekriminalitet på tværs af bandeterritorier indenfor den ghetto de kommer fra. Arrangementet er et ønske om at engagere, netværke og skabe dialog med andre folk der arbejder med udsatte unge fra/i belastede miljøer, bl.a. i Kgs Enghave.

Ansøger Eva la Cour
Periode 18-21.09.2015
Sted AFUK
Samarbejdspartnere AFUK, Actionarte
Målgruppe Børn, unge og voksen med interesse i cirkus og andre kreative metoder til social forandring, særligt blandt socialt udsatte unge i belastede miljøer.
Samlet budget  29.620 kr.
Pulje
Kgs. Enghavepuljen
Bemærkning fra sekretariatet   Det er for sent at søge Kgs. Enghavepuljen, da fristen var den 20. august.

Indstilling Kulturudvalget indstiller til at giver afslag til projektet. Projektet ligger inden afholdelsen af lokaludvalgsmødet, og det er derfor ikke muligt at støtte arrangementet.

3. Lanterneoptog Allehelgeners Aften (2015-0194838), Ansøgt om 10.000 kr.
Ligesom sidste år vil vi lave et optog af papirlanterner på Vestre Kirkegård på Alle Helgeners Aften d. 31. oktober. Lanternerne skal bygges og bæres i optoget af borgere fra Kgs. Enghave i samarbejde med vores elever og lærere. Lanternerne bygges af pilegrene og papir og lyses op af stearinlys inden . De kan have alle mulige former og størrelser og man kan male på dem. De er meget enkle at bygge. Alle kan deltage. Selv mindre børn. I løbet af oktober vil vi afholde workshops hos os selv på Enghavevej, hvor vore elever og lærere vil instruere folk fra Kgs Enghave i at lave lanternerne og selv bygge en masse. Workshoppene vil finde sted sidst på eftermiddagen hver torsdag og hver søndag. Vi har et samarbejde med Enghave Skole om workshops med skoleklasser. AFUK vil stå for organisering, annoncering materialer, lokaler og forplejning. Selve optoget vil blive ledsaget af musik og anden optræden af elever fra AFUK. Vores ambition er, at gøre optoget til en tradition i Kgs. Enghave. Vores opgave er at løbe det i gang og efterhånden gøre optoget selvbærende.

Ansøger AFUK
Periode 04.-31.10.2015
Sted Vestre Kirkegård og Kgs. Enghave
Samarbejdspartnere Enghave Skole. Workshops for eleverne
Målgruppe Sydhavnen, Vesterbro og Valby. Ørkenfortet og AFUK
Samlet budget  10.000 kr.
Pulje Kgs. Enghavepuljen
Bemærkning fra sekretariatet Frist for Vesterbropuljen var den 15. august, og det er for sent for ansøger at søge Valbypuljen i forhold til, hvornår arrangementet afholdes.

Indstilling Kulturudvalget indstiller at støtte med 5.000 kr. Pga. begrænsede puljemidler samt at det henvender sig ligeså meget til børn i Valby og på Vesterbro. De bør søge Vesterbro og Valby lokaludvalg.

4. Professionel korsang i børnehøjde (2015-0194848), Ansøgt om 17.580 kr.
Hensigten med koncerterne er dels at give børnene en unik oplevelse af, hvad det er muligt at udtrykke med den menneskelige stemme, og dels – ikke mindst – at give dem lyst til selv at prøve kræfter med at synge i kor. Antal koncerter: Der regnes med i alt 5 koncerter placeret i løbet af en enkelt skoledag i oktober eller november 2015. Varighed: 35-40 minutter. Målgruppe: 3. og 4. klasser fra Kgs. Enghaves skoler. Der sendes indbydelser til alle bydelens skoler (inkl. deltagende læreres feedback på koncerterne i 2014). Vi stiler mod et publikum på 70-80 børn per koncert. Såfremt interessen overstiger kapaciteten, vil vi som udgangspunkt prioritere 4. klasserne. Her skitseres forløbet af koncerterne i 2014, som fungerede meget fint. Koncerterne i 2015 vil have den samme struktur: 1) Introduktion af Ars Nova og fremførelse af 12stemmigt renæssanceværk (’Jubilate Deo’ af Gabrieli). Børnene inviteres til at kommentere, hvad de har hørt. 2) Korets sangere og deres instrument (Hvem synger højt/lyst? Hvem synger dybt? Hvad skal der til for at man kan høres, når man synger uden mikrofon? Effekter med stemmen) 3) oret synger John Frandsens ’Weather4Casts’ – et eksempel på, hvordan man kan lave effekter med stemmen i musik, fx vindens brusen, hvisken, snakken, råben og fløjten). 4) Fællessang (Børnene synger med på en kendt sang, som de kender) 5) Dirigenten (Dirigentens rolle og funktion introduceres. Nogle af børnene får lov til at dirigere koret). 6) Afslutning (Koret synger ’Crucifixus’ af Lotti og børnene inviteres til at lukke øjnene og drømme, mens sangerne synger i en cirkel rundt om dem).

Ansøger Ars Nova Copenhagen v. manager Thomas Kiørbye
Periode 01.10-30.11. 2015
Sted
1-2 skoler i bydelen
Samarbejdspartnere
Målgruppe skoleelever i 4. klasser (evt. også 3. klasse) fra bydelens skoler og deres lærere. Ca. 70-80 børn
Samlet budget  28.128 kr.
Pulje Kgs. Enghavepuljen

Indstilling Kulturudvalget  indstiller, at vi ikke støtter dette projekt. De spiller mange koncerter rundt i byen. Det er kun en lille koncert hos os. Ingen opfølgning. Burde have været tættere samarbejde med skolen. Skolen/kommunen burde støtte også.

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter, om det vil følge Kulturudvalgets indstillinger for de enkelte ansøgninger.

Økonomi

Lokaludvalgets bevillinger til de enkelte ansøgere tages fra Kgs. Enghavepuljen i 2015, og gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til at projekter genererer overskud.

Beslutning

Ad 1) Chicks in Space - KU havde indstillet 10.000 kr. Johan stemte imod, Jan undlod at stemme - begrundelse for delvist afslag - uklarhed i budgettet omkring nogle af beløbene (projektor til film og produktion af film).

Ad 2) Lokaludvalget besluttede uden afstemning at meddele afslag på ansøgningen, da projektet lå inden lokaludvalgsmødets afholdelse.

Ad 3) - AFUK Lanterneoptog: KU havde indstillet 5000 kr.- Ann foreslog at lokaludvalget bevilgede det fulde beløb på 10.000 kr., under henvisning til at arrangementet var en stor succes sidste år.

For Anns forslag om at bevilge det ansøgte beløb på 10.000 kr. stemte 13 medlemmer af lokaludvalget- imod stemte 4 medlemmer, 3 medlemmer undlod at stemme.
 
Ad 4) Professionel korsang i børnehøjde:
Junn undlod at stemme. Alle øvrige medlemmer stemte for indstillingen om at meddele afslag på ansøgningen med den begrundelse, der fremgik af indstillingen.