7. Nyt fra Områdefornyelsen (2015-0212214)

Lokaludvalget skal orienteres om nyt fra Områdefornyelsen, herunder arbejdsgrupper under Områdefornyelsen.

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om Områdefornyelsen til efterretning.

Problemstilling

Områdefornyelsen er nu godt i gang med deres arbejde. der blev holdt møde i Styregruppen for Områdefornyelsen den 14. september. Af nyheder kan bl.a. nævnes, at Jakob Bondesen og Sara Sonne har forladt styregruppen. I stedet er deres suppleanter Marianne Kjær og Preben Christensen trådt ind. Da Jakob samtidig var medlem af Områdefornyelsens bestyrelse, skulle der vælges et nyt medlem fra Sydhavnens Port til bestyrelsen. Finn Christensen fra Kvarterhuset blev valgt med applaus.

Områdefornyelsen er i gang med at nedsætte arbejdsgrupper, svarende til de områder, som der arbejdes med i Kvarterplanen. Der er udarbejdet forslag til kommissorier for alle arbejdsgrupperne. Forslagene, der først vedtages på næste Styregruppemøde i december, er vedhæftede som bilag til denne indstilling.

Arbejdsgrupperne, som er åbne for deltagelse af alle interesserede, er:
  • Arbejdsgruppe vedrørende Mozarts Plads/etablering af midlertidige byrum
  • Arbejdsgruppe vedrørende Bygningsfornyelse og gårdhaver
  • Arbejdsgruppe vedrørende Aktivitetspark i Scandiagade
  • Arbejdsgruppe vedrørende Social- og Sundhedsanalyse
  • Arbejdsgruppe vedrørende Sydhavnsdollars
Arbejdsgruppen vedrørende Mozarts Plads/etablering af midlertidige byrum skal beskæftige sig med Mozarts Plads i anlægsfasen, herunder komme med forslag til etablering af nye midlertidige byrum for brugerne af pladsen og for f.eks. cafeen. Da Mozarts Plads først vil være klar til genåbning efter at Områdefornyelsen har afsluttet sit arbejde, skal den også aflevere opgaverne til følgegruppen vedrørende Mozarts Plads. Arbejdsgruppen har fokus på genetablering af pladsens funktioner i midlertidige byrum samt udsmykning af hegnet omkring metrobyggepladsen. Den har ikke nogen besluttende kompetence, da kompetencen ligger i Københavns Kommune og i Områdefornyelsen. Kontaktperson i Områdefornyelsen er Anna Hammer, em3l@tmf.kk.dk

Arbejdsgruppen vedrørende Bygningsfornyelse og gårdhaver skal kvalificere arbejdet med byfornyelse og etablering af gårdhaver, herunder undersøge hvilke ejendomme i området, der i særligt høj grad trænger til bygningsfornyelse og tilskynde dem til at søge tilskud til dette og tilskynde til etablering af gårdhaver. Kontaktperson i Områdefornyelsen er Diana Lauritzen, ef7k@tmf.kk.dk

Arbejdsgruppen vedrørende Sydhavnsdollars skal fastsætte kriterierne for tildeling af puljemidler og afdække lokale ønsker og behov. Arbejdsgruppen får ikke nogen formel beslutningskompetence. Kontaktperson i Områdefornyelsen er Ditte Bertolt Døssing, As3j@tmf.kk.dk

Arbejdsgruppen vedrørende Social- og Sundhedsanalyse skal danne en baseline for Sydhavnens Social- og Sundhedsmæssige tilstand, baseret på en analyse af netværk i området. Kontaktperson i Områdefornyelsen er Ditte Bertolt Døssing.

Arbejdsgruppen vedrørende Aktivitetsparken i Scandiagade skal arbejde videre med det koncept for omdannelse af Scandiagade, som AKB har udarbejdet med støtte fra Realdania. Projektet foreslår en aktivitetspark med fokus på samvær, motion, ophold, natur og klimasikring. Aktivitetsparken skal skabe attraktive møde- og opholdssteder for mange forskellige beboere og besøgende og mindske barrieren mellem det gamle og det nye Sydhavn. Projektet har netop fået tildelt 8.8 mio. kr. i forbindelse med budgetforhandlingerne i Københavns Kommune. Kontaktperson i Områdefornyelsen er Anna Hammer. 

Forretningsudvalget opfordrer lokaludvalgets medlemmer til at melde sig til arbejdsgrupperne.

Forretningsudvalget vil forsøge at sikre imod overlap imellem arbejdet i de forskellige arbejdsgrupper og lokaludvalgets arbejde på de samme områder.

Løsning

lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Lokaludvalget udtrykte stor undren over, at Områdefornyelsens hjemmeside ikke er opdateret - Anne lovede at sende mail til Områdefornyelsen med opfordring til at hjemmesiden enten bliver opdateret eller nedlagt. Anne melder sig til Sydhavnsdollars-gruppen, så der kan komme hjælp til kriterierne.

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.