10. Høring: Kommuneplan 2015 (2014-0250115)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal beslutte høringssvar til Kommuneplan 2015.

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter og vedtager et høringssvar vedrørende Kommuneplan 2015.

Problemstilling

Lokaludvalget har nu fået Kommuneplan 15 i officiel høring. Høringen løber fra den 21. august til den 16. oktober, og høringsmaterialet  vil i høringsperioden kunne findes her: http://kp15.kk.dk/ og http://www.blivhoert.kk.dk/.

Kommuneplanen er den overordnede ramme for byens udvikling, og dette kommuneplansforslag er fokuseret på at styrke københavnernes livskvalitet og skabe vækst. Lokaludvalget havde Kommuneplan 15 i intern høring i foråret (høringsfristen 8. maj), og lokaludvalgets høringssvar i forbindelse med den interne høring er vedlagt som bilag.


Rammerne i Kommuneplan 15

Kommuneplanen er struktureret under temaerne: Grøn boligby, Sammenhængende by, Kvalitet i bylivet, Sammen om vækst og arbejdspladser og Greater Copenhagen.

Kommuneplanen søger bl.a. at løse de udfordringer den stigende befolkningsudvikling i København medfører. Herunder behovet for flere boliger, samt sikring af en hensigtsmæssig kørende trafik, med mest mulig vækst inden for grøn trafik.

Ligeledes understreger kommuneplanen vigtigheden af, at byen skal værne om den sociale sammenhængskraft, at alle byens kvarterer skal hænge godt sammen fysisk og indrettes, så københavnere mødes på tværs af økonomiske, sociale og kulturelle baggrunde, og at København vedbliver med at have blandede og mangfoldige boligområder.

København skal også fortsat være en attraktiv ramme om det moderne hverdagsliv, og derfor skal udbygning af skoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter, rekreative områder, handelsliv m.v. følge befolkningsudviklingen, og anvendelsen af byens rum og bygninger skal optimeres. Kommuneplanen fokuserer ligeledes på, at der skal være gode rammer for at drive virksomhed, da det skaber beskæftigelse.

Forslag til høringssvar fra Bymiljøudvalget:
Sekretariatet har ikke modtaget forslag til høringssvar fra Bymiljøudvalget. Forslaget vil blive eftersendt eller omdelt ved mødet.

Løsning

Lokaludvalget vedtager et høringssvar på baggrund af forslag fra Bymiljøudvalget.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede BMU til med udgangspunkt i den forudgående høring og lokaludvalgets høringssvar at sende høringssvar.