6. Valg af medlemmer til følgegruppe til metrobyggeriet på Mozarts Plads (2015-0212214)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal udpege to medlemmer til den nyoprettede følgegruppe til byggeriet på Mozarts Plads.

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget udpeger to medlemmer til følgegruppen til metrobyggeriet på Mozarts Plads, jf kommissorium for følgegruppen.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at etablere en følgegruppe i forbindelse med metrobyggeriet på Mozarts Plads. Efter følgegruppens kommissorium (se bilag) skal der udpeges to lokaludvalgsmedlemmer til at deltage i følgegruppen.

Følgegruppen skal bidrage med lokal baseret viden om pladsen. I forlængelse heraf skal gruppen indtænke tilgængelighed og hensyn til pladsens brugere og berørte borgere i anlægsperioden samt indgå i dialog med Københavns Kommune om overordnede ideer til den endelige udformning af pladsen.

Følgegruppen træffer ikke beslutninger, men leverer input om lokale behov og ønsker, som vil indgå i Metroselskabets og Københavns Kommunes arbejdes med etablering af metrostation på Mozarts Plads.

I tilslutning til følgegruppen nedsættes der en arbejdsgruppe under Områdefornyelsen for Mozarts Plads/midlertidige byrum i anlægsperioden for metroen. Denne arbejdsgruppe omtales under næste punkt på dagsordenen.

Emner for følgegruppen kan f.eks. vedrøre:

I anlægsfasen:

- Muligheder for ophold og placering af cykelstativer

- Placering af vinduer i hegnet og udsigtsplatforme

- Planlægning af borgerproces i fbm. Lokalplanproces

- Tilgængelighed omkring byggepladsen

- Endelig pladsudformning:

- For eksempel ophold, legeplads, beplantning, cykelparkering

- Evt. indpasning af eksisterende funktioner som café og motionsredskaber.

Følgegruppen kommer til at bestå af 13 medlemmer + deltagere fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen. I kommissoriet foreslås det, at følgegruppen sammensættes, så den bedst muligt dækker lokale interessenter. På den baggrund har Teknik- og Miljøforvaltningen foreslået, at følgegruppen får denne sammensætning:

-          Kgs. Enghave Lokaludvalg (2 personer)

-          Lokaludvalgets sekretariat (1 person)

-          Københavns Ældreråd (1 person)

-          Københavns Handicapråd (1 person)

-          Handel og Erhverv ved Mozarts Plads, repræsenteret ved Kvartermanageren i Sydhavnen (1 person)

-          Områdeforeningens Styregruppe, der ikke er medlem af en af de øvrigt nævnte foreninger mv. (1 person)

-          Sekretariatet for Områdefornyelsen (1 person)

-          SydhavnsCompagniet (1 person)

-          Ellebjerg Skole (1 person)

-          AKB 1005-5, AKB 1008-7, AKB 1029-5, AKB 1012-9 (1 person)

-          Lejerbo LEJ 3840 (1 person)
 -         Abf. Sønderstrandhus (1 person)

Følgegruppen skal holde møde ca. 2 gange om året.

Forretningsudvalget indstiller, at lokaludvalget udpeger 1 medlem af By- og Miljøudvalget og 1 medlem af Socialudvalget til følgegruppen. Ann Vikkelsø og Joan Røge vil gerne deltage.

Løsning

Lokaludvalget udpeger to medlemmer til følgegruppen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Lokaludvalget valgte enstemmigt Joan og Ann til følgegruppen.