. Drøftelse af KFFs svar på lokaludvalgets henvendelse om biblioteksbetjeningen på Karens Minde (2015-0107738)

Lokaludvalget skal drøfte, om udvalget skal reagere på Kultur- og Fritidsforvaltningens svar på henvendelsen om Bibliotekspakken.

Tidligere beslutninger

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter, om KFFs bevarelse af lokaludvalgets henvendelse om Bibliotekspakken skal besvares,

2. at lokaludvalget udformer en eventuel besvarelse på selve mødet, basret på forslag fra sekretariatet.

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter, om KFFs bevarelse af lokaludvalgets henvendelse om Bibliotekspakken skal besvares,

2. at lokaludvalget udformer en eventuel besvarelse på selve mødet, baseret på forslag fra sekretariatet.

Problemstilling

Lokaludvalget besluttede på sit møde i april at sende et brev til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende konsekvenserne af Bibliotekspakken samt den manglende høring af lokaludvalget forud for implementeringen af Bibliotekspakken. Brevet er vedhæftet som bilag.

Direktøren for Kultur- og Fritidsforvaltningen, Thomas Jakobsen, har den 7. maj 2015 besvaret lokaludvalgets henvendelse. Besvarelsen vedhæftes som bilag. 

Forretningsudvalget har den opfattelse, at KFFs besvarelse ikke rigtigt forholder sig til den del af lokaludvalgets brev, der vedrører den manglende inddragelse af lokaludvalget, inden KFF rullede Bibliotekspakken ud. Forretningsudvalget har derfor bedt sekretariatet om at udarbejde et udkast til en ny henvendelse til forvaltningen.

Sekretariatets udkast vedhæftes som bilag.

Løsning

Lokaludvalget drøfter svaret fra KFF og beslutter, om lokaludvalget skal sende kommentarer til KFF.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Lokaludvalget vedtog at sende brevet med fgl tilføjelse
"LU vil gerne have en uddybning af procenten for ældre borgere med udmærkede IT-kompetencer i Sydhavnen"

Brevet blev sendt den 29. maj 2015.