. Høring: Samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet (2015-0107738)

Høring om en samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget beslutter, om der skal afgives høringssvar

2. at lokaludvalget beslutter et eventuelt høringssvar på selve lokaludvalgsmødet.

Problemstilling

Socialudvalget i Københavns Kommune igangsatte for cirka et år siden en større proces om udvikling af misbrugsområdet. En proces, hvor udviklingen er sket med inddragelse af borgere i misbrugsbehandling, samarbejdspartnere, medarbejdere, ledere og faglige organisationer. 

Processen har været inddelt i to faser. Den første fase handlede om at identificere udfordringer, og den anden fase handlede om at identificere løsninger.

Med resultaterne fra de inddragende processer og efter diskussioner og overvejelser i Socialudvalget har Socialforvaltningen udarbejdet forslag til en samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet. Socialudvalget i Københavns Kommune besluttede på mødet den 22. april 2015 at sende udkast til samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet i høring.

 Høringsperioden er den 8. - 28. maj. Sekretariatet har bedt om at få udsættelse med høringsfristen til efter SUs møde den 2. juni 2015, men dette har ikke umiddelbart kunnet lade sig gøre, da Socialforvaltningen ønsker at afgive indstilling til Socialudvalget den 6. juni 2015. Såfremt lokaludvalget beslutter at afgive høringssvar, skal dette derfor vedtages på selve lokaludvalgsmødet.

Høringsmaterialet kan findes på Bliv Hørt-portalen:
http://blivhoert.kk.dk/hoering/h-ring-af-samlet-l-sning-udvikling-af-misbrugsomr-det-i-k-benhavns-kommune

Løsning

At lokaludvalget beslutter, om det vil afgive høringssvar og i så fald vedtager sit høringssvar på mødet.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede høringen. Der var bred enighed om, at den meget korte høringsfrist på kun 20 dage gjorde det umuligt for lokaludvalget at nå at formulere et gennemarbejdet høringssvar. Lokaludvalget vedtog uden afstemning at indsende flg. svar til Socialforvaltningen:

På grund af den for korte høringsfrist, og da det på trods af forespørgsel ikke er lykkedes at få udsættelse med fristen, har Kgs. Enghave Lokaludvalg ikke behandlet sagen.