. Meddelelser

Problemstilling

Omstruktureringer og effektiviseringer på lokaludvalgene:

Lokaludvalgene er pr. 1. maj 2015 administrativt overført fra Center for Byudvikling (Sikker By) til BR-sekretariatet. Lokaludvalgssekretærerne har holdt et møde med Flemming Dubgaard, som er chef for BR-sekretariatet. Der er lagt op til, at medarbejderne i sekretariaterne skal inddrages i det budgetnotat, der nu arbejdes på, og hvor de besparelser på 1.3 mio. kr. på lønbudgettet, der blev vedtaget af ØU, skal præciseres. Der er dog endnu ikke skabt en ramme for, hvordan medarbejderne vil blive involveret. Budgetnotatet skal efter planen ligge klar inden budgetseminaret den 19. juni.

Nyt fra Områdefornyelsen:
Kvarterplanen for Sydhavnen er nu godkendt af såvel Borgerrepræsentationen som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Planen kan findes på Områdefornyelsens hjemmeside:
http://www.kk.dk/omraadefornyelsesydhavnen

Områdefornyelsen holder housewarming i deres nye lokaler på Karens Minde den 25. juni fra kl. 17-19 - alle er velkomne.
Inden housewarmingen holdes der et kort styregruppemøde fra kl. 16-16.30.


Høringssvar projekt Sikker Skolevej:

Lokaludvalget har afgivet høringssvar med følgende ordlyd:

"

Kgs. Enghave Lokaludvalgs svar i fbm. intern høring af Sikker Skolevej-pakken.

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg ser frem til, at projekterne i pakken bliver realiserede.

 Lokaludvalget har dog enkelte bemærkninger:

 Situationsplan 02B.

Lukning af Sydbanestien.

Lokaludvalget er tidligere blevet lovet, at man ville lukke Sydbanestien af for gennemkørende biltrafik, således at der kun kan køres til CAB og ikke hele vejen gennem til Sjælør Station. Det kan evt. gøres vha. nogle stolper eler lignende.

 Situationsplan 04.

Forholdet mellem bilister til højresvingsbanen på P. Knudsens Gade og cyklister, der skal lige ud.

Lokaludvalget er bekendt med, at lignende løsninger er afprøvet andre steder, og givetvis fungerer efter hensigten. Lokaludvalget frygter, at det kan være en problematisk løsning i dette kryds, fordi der her er rigtigt mange biler og lastbiler, der skal svinge til højre og som derved kan komme til at blokere for de cyklister, som skal krydse over svingbanen for at komme lige ud.

Situationsplanerne 09B, C og 10

Områdefornyelse og metrobyggeri.

Planerne bør koordineres med planerne i forbindelse med områdefornyelse og det kommende Metrobyggeri.

Slusen
Lokaludvalget kan af de tilsendte papirer ikke se en projektering af en ombygning eller tilbygning af broen over Slusen, så det bliver muligt for kørestolsbrugere og ladcykler at benytte den, og så øvrige cyklister ikke behøver at stå af og trække.

Det er projekt nr. 16 i Rambølls rapport SIKKER SKOLEVEJ TIL TEGLHOLMEN fra august 2012

 I fbm. den kommende eksterne høring anbefaler Lokaludvalget en læs-let-udgave af materialet, som er teknisk tungt.

 

Med venlig hilsen

 

Joan Røge,

Fmd. Kgs. Enghave Lokaludvalg"Elvira og Sisse bytter plads:
Elvira Ramovic har oplyst, at hun har aftalt med Sisse Fagt, at de to bytter plads, så Sisse fremover bliver medlem af lokaludvalget, mens Elvira bliver 1. suppleant. Ændringen forventes godkendt af Borgerrepræsentationen den 28. maj 2015.


Helle Gerber stopper som suppleant
Helle Gerber har fået nyt arbejde i Mellemfolkeligt samvirke. Hun har derfor aftalt med sin afløser i frivilligcenteret, Heidi Langkilde, at Heidi overtager pladsen som 2. suppleant for Brian Lentz på det sociale område. denne ændring forventes ligeledes godkendt af BR den 28. maj 2015.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen om de forskellige meddelelser til efterretning.