. Budgetbrev 2016

Lokaludvalget skal godkende et brev indeholdende lokaludvalgets ønsker til budget 2016.

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget godkender forslag til brev til Borgerrepræsentationen vedrørende lokaludvalgets ønsker til budget 2016

Problemstilling

Til brug for budgetforhandlingerne forud for indgåelse af aftale om Københavns Kommunes budget for 2016 har lokaludvalget på sit møde i april besluttet sig for i lighed med tidligere år at indsende et brev til Borgerrepræsentationen med lokaludvalgets ønsker til budgettet.

Sekretariatet har udarbejdet et udkast til budgetbrevet på baggrund af input fra fagudvalgene.

Lokaludvalget skal drøfte og godkende brevet.

Løsning

Lokaludvalget godkender budgetbrevet til Borgerrepræsentationen, der er vedlagt som bilag i udkast.

Beslutning

Der indkom en række forslag til ændringer - Lokaludvalget bemyndigede sekretariatet til at færdiggøre Brevet og sende det til godkendelse i FU samt Hans Præstbo for så vidt angår afsnittet om skolen.