. Nyt pkt 9A - Naboorientering om bro over Frederiksholmløbet ( )

Lokaludvalget skal drøfte om og i givet fald hvordan lokaludvalget skal reagere på naboorienteringen om bro over Frederiksholmløbet

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter om og i givet fald hvordan der skal reageres på naboorientering om bro over Frederiksholmløbet

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget naboorientering om at broen over Frrederiksholmløbet ikke som planlagt bliver oplukkelig. Lokaludvalget skal drøfte om denne ændring giver anledning til at lokaludvalget skal foretage sig noget.

Løsning

Lokaludvalget drøfter naboorienteringen.

Økonomi

 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede forslaget til naboorientering. Dan var imod at plastre havnen til med broer, der ikke kan åbnes.

 

Alle med undtagelse af Paul-Erik stemte for at indsende et høringssvar, der går imod planen om en ikke-oplukkelig bro. Lasse skriver udkast som sendes til FU.