14. Orientering om ny lokalplansproces (2016-0008816)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om den nye lokalplansproces.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

at lokaludvalget tager orienteringen om den nye lokalplansproces til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har den 12. november 2015 truffet beslutning om at ændre proces for udarbejdelse af lokalplaner, indstillingen kan læses her: http://www.kk.dk/edoc-agenda/28169/691c3a65-b242-4f6f-b4a8-c3a706f4ad8a/c7d2a02e-3f69-45bf-a12b-066665788627

På den baggrund har Teknik- og Miljøforvaltningen omstruktureret processen for opstart af lokalplaner pr. 1. januar 2016, og fremadrettet skal lokaludvalgene inddrages tidligere, forud for udarbejdelse af startredegørelsen. Formålet med den at inddrage lokaludvalgene tidligere i processen er at få en tidlig dialog om baggrund og ideen bag den kommende udvikling eller det ønskede projekt, at indhente viden om lokale ønsker og behov, at afstemme forventninger og aftale hvordan den lokale dialog og inddragelse skal foregå i den videre proces og at drøfte principper for områdets udvikling samt få kvalificeret dialogen i forhold til byliv, byrum, sammenhæng og identitet.

Den tidligere inddragelse betyder, at det høringsmaterialet, der sendes ud, vil være af en mere foreløbig karakter og ikke så gennemarbejdet som hidtil. I nogle sager vil den tidligere inddragelse erstatte den interne høring som den i dag kendes fra proces omkring udarbejdelse af startredegørelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil løbende holde dialogmøder med lokaludvalgene i forbindelse med konkrete større sager, og hvert halve år holde orienteringsmøder omkr. kommende sager.

Som en del af den nye proces vil Teknik- og Miljøforvaltningen desuden to gange årligt foretaget en måling af lokaludvalgenes tilfredshed med lokalplansprocessen via et evalueringsskema, som vil blive udsendt i forbindelse med alle lokalplanprocesser.

Se bilag for mere information.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

 

Beslutning

Ann: En god idé med en mere uformel høring af lokaludvalget på et tidligt tidspunkt.

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.