15. Orientering om besparelser på lokaludvalgene (2016-0008816)

Lokaludvalget orienteres om sekretariatsbudgetter for lokaludvalgene fremover.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1) at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

I forbindelse med forhandlingerne om Københavns Kommunes budgetter bliver der hvert år fremlagt en række effektiviseringsforslag. Effektiviseringerne bruges til at omplacere midler til nye tiltag og projekter.

Ved budgetforhandlingerne om budgettet for 2016 blev der bl.a. fremlagt effektiviseringsforslag for lokaludvalgene. Der var flere forslag i spil. Bl.a. en større besparelse ved at sammenlægge sekretariaterne til større enheder. Denne del blev dog taget ud af forhandlingerne i starten.

De forslag, der gik videre, og blev vedtaget var to forslag:

  • en besparelse på puljemidlerne på i alt 698.000,-. Fordelt på de 12 lokaludvalg i forhold til, hvor meget mindreforbrug, der havde været i de sidste 3 år.
  • en besparelse på sekretariaterne på 1.3 mill.i alt.

Besparelsen på sekretariaterne var i første omgang foreslået som en reduktion i antallet af udvalgssekretærer, samt at udvalgssekretærerne skulle samles på Rådhuset. Dette forslag blev dog også hurtigt lavet om, da lokaludvalgsformændene protesterede.

Der har siden været en proces for, hvordan denne besparelse kunne hentes hjem. Der har været tale om at dele medarbejdere på tværs af lokaludvalgene og der har været set grundigt på sekretariatsbudgetterne.  Dette har bl.a. gjort, at ledige stillinger ikke har kunnet besættes før besparelsen faldt på plads.

Der er nu fundet en løsning, hvor størstedelen af besparelsen findes på sekretariatsbudgetterne. Der har tidligere været stor forskel på sekretariatsbudgetterne. De ensrettes nu, så alle får det samme budget. Undtagelsen er de sekretariater, der betjener to lokaludvalg, der har brug for yderligere midler til porto og forplejning.

Den resterende del af besparelsen tages hjem på lønbudgettet ved at ansætte medarbejdere på lavere løntrin, når stillinger besættes.

Løsningen blev drøftet med lokaludvalgsformændene mandag den 7. december.

Notat om besparelserne vedlægges her.

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Dette budget vil gælde for lokaludvalgets sekretariatsmidler for 2016.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.