9. Høring: Teglværkshavnen tillæg 8 - lokalplanforslag (2016-0008816)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal vedtage et svar på høringen om ændring af lokalplanforslag for Teglværkshavnen. der er høringsfrist den 22. januar 2016.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

At lokaludvalget drøfter og vedtager Bymiljøudvalgets forslag til høringssvar vedrørende tillæg 8 til Lokalplan nr. 310 for Teglværkshavnen.

Problemstilling

Ejeren af ejendommen Støberigade 11-13 ønsker at opføre en karré med ca. 14.000 m2 boliger og ca. 1.000 m2 butik i stueetagen. Dette er ikke muligt indenfor den gældende lokalplan (tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 ”Teglværkshavnen”), der fastlægger anvendelsen af bebyggelsen mod Støberigade til serviceerhverv og/eller p-hus. Formålet med tillæg 8 er derfor at muliggøre boliger i hele karreen. Høringsmaterialet kan findes på Bliv Hørt Portalen: http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/teglv-rkshavnen-till-g-8-lokalplanforslag

 

Bymiljøudvalget har forslået følgende udkast til høringssvar:

 

UDKAST
Høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Høring: Teglværkshavnen tillæg 8 - lokalplanforslag

Kgs. Enghave Lokaludvalg har på sit møde den 21. januar 2016 diskuteret forslaget til tillæg nr. 8 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen. Tillæg nr. 8 vedrører ændring af anvendelse af den karré, der skal opføres på adressen Støberigade 11-13 og som illustreres som karré B.

Den gældende lokalplan (tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen) fastlægger, at dele af denne karré skal anvendes til ”Serviceerhverv og/eller p-hus”. I tillæg nr. 8 foreslås der nu, at karréen i sin helhed alene skal kunne bestå af boliger.

Kgs. Enghave Lokaludvalg støtter ikke, at denne ændring vedtages.

Begrundelse:

Serviceerhverv
Beboerne i  Sydhavnen - ejere, lejere og andelshavere - ønsker os et levende byrum på Teglholmen, hvor vi kan mødes til kaffe, et måltid, indkøb, sport og leg mv. Det forudsætter plads til erhvervsdrivende, som kan imødekomme disse behov og bidrage til at Sydhavnen bliver et attraktivt boligområde og ikke en sovebydel.

Vi skal leve i vores bydel - ikke kun bo. Beboergrundlaget får med de nye boligkarreer i Sluseholmen-/Teglholmsområdet et omfang, som bør kunne tiltrække langt flere erhvervsdrivende end pt., der kan levere de ydelser beboerne efterspørger. Områdets vandarealer indbyder i øvrigt til besøg udefra, men besøg forudsætter, at  der også er gadeliv langs havnekanten.

P-hus
Kgs. Enghave Lokaludvalg ser helst en reduceret biltrafik i Sydhavnen som helhed. Dog må vi erkende, at der er et parkeringsbehov blandt beboerne på Teglholmen, som vi mener det er afgørende at få 'skjult' i kældre og p-huse og  væk fra terræn. Derfor mener vi, at der ikke er grundlag for at reducere parkeringsnormen for karré B ned til 1 plads pr. 200 m2 ligesom foreslået i tillæg nr. 8. Den gældende norm bør fastholdes.

Vi er bekendt med, at Skat, Arla og evt. også Man Diesel råder over parkeringspladser i området, som kun benyttes i dagtimerne. Vi vil forslå, at man undersøger muligheden for åben benyttelse mod p-afgift af disse pladser på aften-/weekendtidspunkter, udover de aktuelle 2 timer. Vi mener, at det af hensyn til området herlighedsværdi er meget vigtigt at undgå parkerede biler i terræn inde i boligområderne. Disse bør være sikre opholdsteder, ikke mindst for børn. Udvidet cykelparkering ønskes imidlertid velkommen.

Vi stiller os gerne til rådighed for yderligere diskussioner i forbindelse med tillæg nr. 8 og den videre udvikling af Teglholmen.

Løsning

Lokaludvalget vedtager et høringssvar med udgangspunkt i forslaget fra Bymiljøudvalget.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

 

Beslutning

Ann var uenig i formuleringen af brevet og synes at det mangler sammenhæng.

Lokaludvalget stemte om formuleringen af høringssvaret.

11 undlader - 6 stemmer for - ingen stemmer imod.