10. Skybrudskonkretisering: intern høring om indspil til budget 2017 (2014-0004352)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at Kgs. Enghave Lokaludvalg
 
  1. drøfter høringsmaterialet vedr. skybrudsprojektpakke 2017.
  2. drøfter udkast til høringssvar.

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har den 11. januar modtaget "Høring om skybrudsprojekter til en projektpakke".
Denne interne høring er en del af Klimasekretariatets arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2017. Der er forud for budgetforhandlingerne for 2017 udvalgt 9 projekter. I Kgs. Enghave drejer det sig om projekt KV 72 "Karens Minde" (projekt vedlagt som bilag).

Klimasekretariatet ønsker Kgs. Enghave Lokaludvalgs kommentarer om lokale forhold m.v.,der kan indvirke på projektet. Lokaludvalget bedes desuden tage stilling til en række faktorer vedrørende omverdensinddragelse i forbindelse med projektet.
Frist for den interne høring er d. 1. februar.

Lokaludvalgets Bymiljøudvalg har forbehandlet let med udgangspunkt i miljømedarbejderens referat fra et møde med Klimasekretariatet, idet høringsmaterialet på det tidspunkt endnu ikke var udsendt. Bymiljøudvalget gav miljømedarbejderen bemyndigelse til at udarbejde udkastet til høringssvar.

Klimasekretariatet henstiller til, at svaret sendes i form af udfyldelse af det medfølgende skema.

Miljømedarbejderen foreslår, at der medsendes et

Jeg vil foreslå, at der som høringssvar også vil være et svarbrev med følgende formulering:

 

”Kære Klimasekretariat.

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg sætter stor pris på denne tidlige inddragelse i fht. Jeres indspil til budget 2017.

Udover kommentarerne i det vedhæftede svarskema, vil udvalget gøre opmærksom på, at Områdefornyelsen i Sydhavnen også arbejder med at få et løft af Borgbjergsvej med i budget 2017. Områdefornyelsen har klimatilpasning som en del af det projekt, hvilket stemmer overens med projekt KV82 Grønne veje i øvrigt, hvor Borgbjergsvej er skitseret som grøn vej.

Lokaludvalget anbefaler derfor, at dette projekt kommer med i Klimateamets pakke.

Med venlig hilsen

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg”

Den samlede projektpakke for hele vandoplandet, som projektet for Karens Minde er valgt ud fra, kan findes på medlemmernes side.

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg

 

 

  1. drøfter høringsmaterialet vedr. skybrudsprojektpakke 2017.
  2. drøfter udkast til høringssvar.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Vigtigt at regnafledningen udformes sådan, at de kan skabe nogle dræn, der i tørre perioder kan virke som lege/opholdsområder. Det er en meget stor sø, der skal graves ud til. Der skal ændres i skemaet, så det fremgår at lokaludvalget kan se at der vil være problemer med at placere en sø/et bassin på 15.000 kubikmeter på arealet mellem dansepavillonen og Wagnersvej.

Forslaget blev herefter ensstemmigt vedtaget.