12. Høring: Ny struktur for ældrerådet (2016-0008816)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal drøfte høringen vedrørende vedtægtsændring om ny sammensætning af ældrerådet og vedtage et høringssvar.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

At lokaludvalget drøfter høringen og vedtager Socialudvalgets forslag til høringssvar.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget høring vedr. ændringer i vedtægter for Ældrerådet i KøbenhavnsKommune. Høringsfristen er den 11. februar 2016.

Der skal afholdes valg til Københavns Ældreråd i efteråret 2016. Ved sidste valg blev de 25 pladser i Ældrerådet fordelt ved, at de første 12 pladser var reserveret til den kandidat bosiddende i hvert af de 12 lokaludvalgsområder, som havde fået flest stemmer. De resterende pladser blev fordelt til de kandidater, der herefter havde modtaget flest stemmer uanset bydel/lokaludvalgsområde. Ældrerådet har foreslået Sundheds- og Omsorgsborgmesteren, at der i forbindelse med valg til Ældrerådet i Københavns Kommune foretages to vedtægtsændringer vedrørende opstillingsmetode og rådets samarbejde med Borgerrepræsentationens stående udvalg.

Ældrerådet foreslår, at kandidater til Ældrerådet fremover opstiller for hele København, og at de 25 pladser i Ældrerådet tildeles de 25 kandidater, der har opnået flest stemmer ved ældrerådsvalget. Dette ændringsforslag er efter Ældrerådets vurdering en logisk konsekvens af, at rådet siden 2013 har været bydækkende, og arbejder med ældrepolitiske tiltag på byniveau og med problemstillinger af generel eller principiel interesse for ældre borgere i hele byen. Ændringsforslaget indebærer, at kandidater til Ældrerådet ikke længere opstiller og udpeges med reference til deres bydel, men vælges af og blandt borgere over 60 år i hele København.

For at styrke samarbejdet med de politiske udvalg, ønsker ældrerådet at mødes mindst en gang årligt med Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og mindst to gange årligt med Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

Løsning

Socialudvalget har udsat deres januar-møde til den 19. januar 2016. Socialudvalget vil på dette møde udarbejde et forslag til høringssvar. Høringssvaret vil blive udsendt pr. mail til medlemmerne og/eller omdelt på lokaludvalgsmødet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

 

Beslutning

Lokaludvalget vedtog det foreslåede høringssvar med følgende ændring.

 

"der arbejdes for at begrænse ulighed i sundhed og levealder."

 

 Helle og Mathilde undlod, alle øvrige stemte for.