11. Høring: Nyt koncept for bydelsplaner (2016-0008816)

Lokaludvalget skal drøfte Økonomiforvaltningens forslag til nyt koncept for bydelsplaner.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

  1. at lokaludvalget tager Økonomiforvaltningens evaluering af den seneste runde bydelsplaner til efterretning.
  2. at lokaludvalget tager orienteringen om status på projekterne i den seneste bydelsplan til  efterretning.
  3. at lokaludvalget drøfter Center for Byudviklings udkast til koncept for den næste runde af bydelsplaner, og træffer beslutning om proces for udarbejdelse af lokaludvalgets høringssvar.

Problemstilling

Lokaludvalgene skal i 2016 i gang med at udarbejde nye bydelsplaner. Det er tredje gang, der laves bydelsplaner, siden lokaludvalgene blev etableret, og både form og rammer er fra gang til gang blevet vurderet og justeret. Som optakt til den næste runde af bydelsplaner har Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling, udarbejdet et forslag til nyt koncept for bydelsplaner, som er sendt til kvalificering og høring i lokaludvalgene. Formålet med høringen er at få det bedst mulige grundlag for en beslutning i BR om, hvordan de næste bydelsplaner skal udarbejdes. Fristen for svar er 1. marts 2016, og lokaludvalgets svar skal godkendes endeligt på mødet i februar.

Det fremsendte forslag til koncept fokuserer særligt på bydelsplanernes formål og på at styrke bydelsplanerne som et værktøj for både lokaludvalg, BR og forvaltningerne.

I den nuværende høring beder Center for Byudvikling særligt om lokaludvalgenes kommentarer til følgerne:

  1. Kan lokaludvalget fremhæve særlige fordele og ulemper ved hhv. første og anden runde af bydelsplaner?
  2. Hvad vil lokaludvalget gerne fastholde i en ny runde, og hvad anbefaler lokaludvalget udgår?
  3. Har lokaludvalget konkrete forslag til, hvordan bydelsplanerne kan bruges til at styrke dialogen med hhv. kommunens forvaltninger og politikere?

Center for Byudvikling har, sammen med forslag til nyt koncept, fremsendt et forslag til disposition for de kommende bydelsplaner, som kan indgå i lokaludvalgenes diskussion, hvis udvalget vurderer, det er relevant.

Evaluering – seneste runde bydelsplaner.

Som bilag til forlag til nyt koncept har Center for Byudvikling udarbejdet en evaluering af de seneste bydelsplaner. Evalueringen er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra lokaludvalg, sekretariater og fagforvaltninger umiddelbart efter Borgerrepræsentationens godkendelse af den seneste runde af bydelsplaner. Som supplement til evalueringen har Center for Byudvikling bedt lokaludvalgene udfylde et skema med en kort status på projekterne i den seneste bydelsplan.

Løsning

Lokaludvalget tager evalueringen til efterretning, herunder den med dagsordnen udsendte status på projekter i seneste bydelsplan.

Lokaludvalget drøfter Center for Byudviklings forslag til koncept for den kommende runde af bydelsplaner, og træffer beslutning om proces for lokaludvalgets svar.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget. Evt. beslutning om at afsætte puljemidler til lokaludvalgets arbejde med en kommende bydelsplan vil blive forelagt lokaludvalget, når et endeligt koncept for den kommende runde af bydelsplaner er godkendt af Borgerrepræsentationen.

 

Videre proces

Besluttes på mødet.

 

 

 

Beslutning

Ad 1) taget til efterretning

Ad 2) taget til efterretning

3) Forslag til høringssvar behandles på næste møde i lokaludvalget.