7. Årsplan 2016 (2015-0256657)

I slutningen af hvert kalenderår udarbejder Kgs. Enghave Lokaludvalg en årsplan for det følgende år. Sammen med bydelsplanen er den retningsgivende for det kommende års arbejde.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller, at Kgs. Enghave Lokaludvalg

- drøfter udkast til årsplan for 2016.
- beslutter den videre proces for færdiggørelse af årsplanen.

Problemstilling

Sekretariatet har med udgangspunkt i årsplan for 2015 lavet et første udkast til årsplan 2016 og sendt det til Lokaludvalgets medlemmer. Lokaludvalgets tre fagudvalg har på møder i november drøftet plan-udkastet og er kommet med forslag, som er skrevet ind med rød skrift i andet udkast til årsplan.  

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg

- drøfter andet udkast til årsplan for 2015.
- beslutter den videre proces for færdiggørelse af årsplanen.

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Hans foreslog, at fritidshjemssituationen kom med i årsplanen. Han oplyste, at der skal være fritidshjem 1:1 på hver skole. Det medfører nedlæggelse af Lupinen som børnehave, men den skal til gengæld være fritidshjem. Der mangler penge til de enkelte fritidshjem til ombygning af toiletter fra børnehavestørrelse til fritidshjemstørrelse.

Hans skriver oplæg til SU, som kan indgå i årsplanen.

 

Lokaludvalget vedtog uden afstemning, at arbejdsgrupperne arbejder videre med årsplanen, så den kan endeligt godkendes på december-mødet i lokaludvalget.