13. Nyt fra Områdefornyelsen (2015-0256657)

Lokaludvalget orienteres om væsentlige nyheder fra Områdefornyelsen i Sydhavnen.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om nyt fra Områdefornyelsen til efterretning.

Problemstilling

Områdefornyelsen har iværksat arbejdet i nogle af sine arbejdsgrupper, herunder "Sydhavnsdollars" og "Den Sociale Indsats". Lokaludvalgets medlemmer af Områdefornyelses Styregruppe og arbejdsgrupperne orienterer om nyt fra disse.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Joan oplyste, at logogruppen skal nu vælge mellem to redigerede versioner af vinderforslaget.

Junn bemærkede til Områdefornyelsens netværksundersøgelse bliver udformet som en redaktionel undersøgelse af livskvaliteten, hvor sundheden flettes ind. (se mødereferat).

Der er møde i Styregruppen den 2. december. Der vil være ½ times "markedplads" inden mødet, hvor man kan blive orienteret om status på de forskellige projekter. På Styregruppemødet skal der vælges suppleanter, og der mangler suppleanter på boligområdet. Der vil snart blive startet en arbejdsgruppe vedr. Scandiagade og i løbet af foråret en arbejdsgruppe for Karens Minde Visionen.


Johan bemærkede at møderne lå meget tidligt på dagen. Lokaludvalgets medlemmer vil bringe dette punkt videre til Styregruppen.