9. Høring. Nyt tillæg til Lokalplan 6 - Teglværkshavnen (2015-0256657)

Lokaludvalget skal drøfte forslaget til lokalplanforslag tillæg 6 - Teglværkshavnen, som er sendt i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter forslaget til lokalplantillæg for Teglværkshavnen.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har besluttet at sende forslag til lokalplantillæg 6 for Teglværkshavnen (A. C. Meyersvænge) i offentlig høring fra den 22. oktober til den 17. december 2015. Der afholdes borgermøde om forslaget den 9. december 2015 (NB: Borgermødet er flyttet fra den 3. december pga EU-afstemning). Borgermødet afholdes dagen før lokaludvalgets december-møde, hvor forretningsudvalget forventer, at der kan vedtages et høringssvar.

Høringsmaterialet kan findes på Bliv Hørt Portalen: http://blivhoert.kk.dk/hoering/teglv-rkshavnen-till-g-6-lokalplanforslag

Da tidsplanen er lidt skæv i forhold til møder i BMU, og da lokaludvalget skal holde et kort oplæg under borgermødet den 9. december, ønsker forretningsudvalget en drøftelse af de centrale punkter i forslaget til lokalplanstillæg bl.a. forøgelsen af bebyggelsesprocenten.

Formålet med lokalplantillægget er at skabe et nyt, attraktivt campusmiljø omkring Aalborg Universitet (AAUC). Der planlægges bl.a. opført et nyt boligområde og et nyt erhvervsområde. Af forslaget fremgår bl.a. følgende:

"Den gældende lokalplan 310 ’Teglværkshavnen’, der blev vedtaget i Borgerrepræsentationen i 1999, fastlægger området til blandet erhverv med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 i overensstemmelse med Kommuneplan 2011.

MT-Højgaard ønsker at opføre en bebyggelse med ca. 25.000 m2 boligareal svarende til ca. 300 boliger, herunder ca. 100 støttede ungdomsboliger og et mindre antal udslusningsboliger, der opføres i samarbejde med KAB. Planen rummer derudover mulighed for ca. 2.200 m2 nyt serviceerhverv i planområdet ud over de ca. 6400 m2 eksisterende erhverv, der forventes bibeholdt. MT-Højgaard m.fl. har derfor anmodet Københavns Kommune om at udarbejde en ny lokalplan samt ændring af rammerne i Kommuneplan 2011 med henblik på at opføre den omhandlede bolig- og erhvervsbebyggelse i alt ca. 27.000 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 140"

I Startredegørelsen var forhøjelsen af bebyggelsesprocenten forslået til 150. Lokaludvalgets høringssvar til startredegørelsen vedlægges som bilag.

Løsning

Lokaludvalget har en indledende drøftelse af høringsmaterialet. Forslag til endeligt høringssvar behandles på lokaludvalgsmødet den 10. december 2015.

Økonomi

Videre proces

Beslutning

Ann vil i sit oplæg lægge vægt på, at det er vigtigere, at der er friarealer og grønne områder, end hvor højt byggeriet er, og at friarealerne ikke bruges til parkeringspladser. Desuden på de trafikale løsninger, set i lyset af, at der ikke kommer cykelstier på A C Meyers Vænge. Lasse bemærkede, at bebyggelsesprocenten er relativt lav.  Annemarie foreslog, at lokaludvalget gentager ønske om at får en stiforbindelse over Scandiagade. Ann vil lave en slide med ønske om forbindelsen over Sydhavnsvej. Vigtigt at bilerne i det nye boligområde kommer under gadeniveau. Yderligere kommentarer sendes til Ann.