4. Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen (2015-0257085)

Kgs. Enghavepuljen har modtaget en ansøgning. Fristen var den 20. oktober.

Tidligere beslutninger

Ansøgningen er blevet forbehandlet i Kulturudvalget. Der tages endelig stilling til ansøgningen på lokaludvalgsmødet.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Kulturudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

1. at tildele det ansøgte beløb på 19.666 kr. til Reetablering af Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv. Ansøger har søgt 19.666 kr.

Problemstilling

1. Reetablering af Kgs. Enghave Lokalarkiv (2015-0241129), Ansøgt om kr. 19.666,-
I forbindelse med det store indbrud på Karens Minde den 11. september d.å., blev lokalhistorisk arkiv hårdt ramt, da der blev stjålet 3 iMacs, 1 Samsung fjernsyn, 1 router, 1 server, 1 tastatur og en kontant beholdning på kr. 2.000. Udstyr som lokalhistorisk arkiv netop havde investeret i indenfor de sidste par år, for at gøre arbejdet for de frivillige lettere. I alt blev der stjålet for kr. 49.158,-. Lokalhistorisk arkiv har været dækket under Kulturhusets forsikring ved Tryg Danmark for kr. 50.000. Desværre får vi ikke erstattet det fulde beløb, da alarmen havde været udsat for sabotage, og ikke var repareret inden indbruddet blev iværksat. Ifølge Tryg Danmark, kan de derfor kun erstatte det, der svarer til 60% af værdien ved nyanskaffelse. Det betyder, at vi kun kan få dækket for kr. 29.492,hvilket svarer til, at vi pt. står og mangler kr. 19.666, for at komme op på samme niveau som før indbruddet. Det siger sig selv, at vi er ivrige efter at få reetableret kontoret, så vi kan fastholde vores mange frivillige kræfter, og samtidig komme videre med det arbejde som vi brænder for. Vi håber derfor, at lokaludvalget har mulighed for økonomisk at støtte vores mulighed for at reetablere kontoret. Vi ansøger om det fulde beløb, vi ikke kan få dækket af forsikringen, men ethvert bidrag bliver naturligvis taget imod med kyshånd.

Ansøger Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv
Periode 11.09.-31.12.2015
Sted Wagnersvej 19, 2450 Kgs. Enghave
Samarbejdspartnere nej
Målgruppe Vores arbejde i lokalhistorisk sekretariat henvender sig til alle, og vi har ca. 25 gæster hver dag
Samlet budget 49.158 kr.
  
Bemærkning fra sekretariatet Da projektet begynder den 11. september, hvilket ligger før uddeling af puljemidler den 19. november, kan der ikke tildeles eller bruges af puljemidler til aktiviteter eller indkøb i projektet, der ligger før denne dato.   

Indstilling 
Kulturudvalget indstiller, at hele det søgte beløb på 19.666 kr. bevilges.

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter, om det vil følge Kulturudvalgets indstillinger for ansøgningen.

Økonomi

Lokaludvalgets bevillinger til  ansøgningen tages fra Kgs. Enghavepuljen  i 2015, og gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til at projekter genererer overskud.

Videre proces

Beslutning

Bendt Tobiassen bemærkede, at det sandsynligvis er ulovligt at bruge puljemidler på ansøgningen fra Lokalhistorisk Arkiv, da det svarer til at føre Lokalhistorisk Arkiv ind under kommunens selvforsikringsordning. Lasse Grosbøl pegede på, at oplysningerne om indbruddet og den manglende forsikringsdækning egentlig kun er baggrundsinformationer. Der er tale om en kulturinstitution, der støttes til at kunne opfylde deres funktion.

Lokaludvalget besluttede enstemmigt at ansøgningen bevilges fuldt ud med forbehold for, at kommunens jurister vurderer at bevillingen ikke er ulovlig af forsikringsmæssige årsager. Joan Røge tilføjede, at der bør stilles krav om, at der ved udbetaling af puljemidlerne foreligger kvitteringer, der svarer til det bevilgede beløb og på de genstande, ansøgeren har oplyst, at man vil købe for puljemidlerne.

 

Efterfølgende har Københavns Kommunes forsikringsekspert oplyst, at der ikke er noget forskringsretligt til hinder for at lokaludvalget imødekommer ansøgningen.