12. Høring: Tillæg 8 til spildevandsplan 2008 (2018-0129957)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal drøfte og vedtage et høringssvar vedrørende forslaget til Tillæg 8 til spildevandsplan 2008.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter og vedtager et høringssvar til forslag til Tillæg 8 til spildevandsplan 2008

 

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har modtaget forslag om tillæg 8 til Spildevandsplan 2008 i høring. Høringsfristen er 22. maj 2018.

Tillægget har til formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for anlægsprojekter på spildevandsområdet og at muliggøre ændringer af kloakeringsformen i en række byudviklingsområder, gennemførelse af skybrudsprojekter, samt påbud om afkobling af regnvand til skybrudsløsninger.

Høringsmaterialet kan ses via Bliv Hørt

Her

Forslaget til skybrudsplan for Karens Minde indgår i høringsmaterialet på s. 64 (afsnit 6.4.10). Det fremgår af forslaget, at Projektet forventes at være med til at minimere risikoen for 8.485 husstande, når alle områdets projekter er etablerede. Desuden fremgår det, at Karens Minde Området har en opmagasineringskapacitet på 15.000 m3.

Høringen har været drøftet på møde i Bymiljøudvalget, som foreslår følgende høringssvar:

"Kgs. Enghave Lokaludvalg har ikke bemærkninger til de overordnede rammer i Tillæg 8 til Spildevandsplan 2008. For så vidt angår afsnit 6.4.10 vedrørende Karens Minde området, bemærker lokaludvalget, at en opmagasineringskapacitet på 15.000 m3 virker voldsomt for et så lille område som Karens Minde med tilhørende grønne arealer, herunder en mindre del af Sjælør Boulevard. Lokaludvalget forventer, at skybrudsprojektet anlægges i nøje overensstemmelse med Områdefornyelsen i Sydhavnens forslag til byrum for Karens Minde Aksen, som der blev bevilget midler til på Budget 2018, og på en sådan måde, at Karens Minde Områdets unikke kvaliteter som rekreativt område i det gamle Sydhavnen bevares."

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter og vedtager et høringssvar med udgangspunkt i forslaget fra Bymiljøudvalget.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Sekretariatet indsender høringssvaret inden høringsfristen udløber den 22. maj.

 

Beslutning

Forslaget til høringssvar blev godkendt.