6. Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen (2018-0129946)

Kgs. Enghave Lokaludvalg har modtaget 4 ansøgninger, der skal behandles på dette møde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget beslutter, om der skal gives støtte til ansøgningen fra Fællesskaberne til "Fællesskabernes årskonference". Ansøgerne har søgt 35.000 kr.

2. at lokaludvalget støtter ansøgningen fra Fællesskaberne til projektet "Kursusbog til Naboskabsuddannelse" med det fulde beløb. Ansøger har søgt 10.000 kr.

3.at lokaludvalget støtter ansøgningen fra Antoine Améaume vedrørende Kulturhavn 2018 med 50.000 kr. Ansøger har søgt om 70.000 kr.

4. at lokaludvalget støtter ansøgningen fra foreningen Game Streetmekka til arrangementet "World Day" med det fulde beløb. Ansøgerne har søgt om 10.000 kr.

 

Problemstilling

Begge ansøgninger fra Fællesskaberne er blevet behandlet i Socialudvalget, som har bedt sekretariatet om at indhente yderligere oplysninger vedrørende ansøgningen om støtte til projektet "Fællesskabernes årskonference". der er derfor ingen indstilling på denne ansøgning.

Kulturudvalget har behandlet de to øvrige ansøgninger.

 

Ad 1, Ansøgning fra Fællesskaberne om støtte på 35.000 kr. til projektet "Fællesskabernes Årskonference":

Fællesskaberne søger om støtte til at afholde Fællesskabernes årskonference. Målgruppen for projektet er beboere bosat i et af de følgende almene boligområder: Händelsvej-området og Frederiksholm-karréerne i Sydhavnen og de almene boligafdelinger på Sjælør Boulevard i Valby. Årskonferencen skal bygge bro mellem de to store boligsociale helhedsplaner i området, der blev fusioneret ved årsskiftet, og øge synligheden og interessen for den boligsociale helhedsplans aktiviteter. Socialudvalget fandt ikke at kunne forholde sig til ansøgningen på det foreliggende grundlag, og de har derfor bedt sekretariatet om at stille afklarende spørgsmål til ansøgerne. Spørgsmål og svar fremgår nedenfor:

 

  1. Hvorfor søges der om flere penge hos Kgs. Enghaves lokaludvalg end hos Valbys?

Proportionelt iht. Helhedsplanens geografiske dækning, er majoriteten af beboerne  bosiddende i kgs. Enghave. Hvorfor vi forventer en større deltagelse herfra.

  1. Er der adgang for andre end boligselskabets beboere, hvis arrangementet handler om synliggørelse af projektet i Sydhavnen?

Som beskrevet i ansøgningen sigter vi, i vores markedsføring af arrangementet, mod de beboere som er en del af helhedsplanen. Ønsker andre beboere i området at deltage, vil dette også være en mulighed ( vi har en del projekter i samarbejde med Ellebjerg skole. Her arbejder vi bla. med hele klasser, også selvom nogle elever skulle bo udenfor helhedsplanens område.

  1. Hvis det er et lukket arrangement, vil Socialudvalget gerne vide, hvorfor det ikke indgår i Fællesskabernes almindelige årsbudget, da det virker som en årligt tilbagevendende begivenhed.

Helhedsplanen er ”født” med en følgegruppe bestående af beboere fra området. Arrangementet er et udviklingsprojekt hvor vi (blandt andet) arbejder for at inddrage yderligere beboere fra helhedsplanens område. Dette har vist sig særligt væsentligt efter at helhedsplanen, fra januar 2017, blev betragteligt større efter en fusion af de tidligere helhedsplaner i Sjælør og Sydhavnen. Denne udvikling har ikke været en del af overvejelserne/budgetteringen, da Helhedsplanen rammebetingelser blev fastlagt.

 

Ad 2: Ansøgning fra Fællesskaberne om støtte på 10.000 kr. til projektet "Kursusbog til Naboskabsuddannelse":

Fællesskaberne har søgt lokaludvalget om støtte til udarbejdelse af en kursusbog, som bliver udleveret i forbindelse med afholdelsen af et projektstyringskursus kaldt Naboskabsuddannelse, som den boligsociale helhedsplan planlægger at afholde i september 2018. Naboskabsuddannelsen er et kursusforløb som tilbydes beboerne i de almene boligområder indenfor helhedsplanens område. Kurset skal give beboerne redskaber til bedre at kunne samarbejde og planlægge aktiviteter og mindre projekter, som styrker trygheden og trivslen i boligområderne. Socialudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb på 10.000 kr.

 

Ad 3: Antoine Améaume ansøger om støtte på 70.000 kr. til afholdelse af Kulturhavnsaktiviteter i Sydhavnen i forbindelse med Kulturhavn 2018:

Ansøgeren har søgt om 70.000 kr. til afholdelse af forskellige aktiviteter i forbindelse med Kulturhavn 2018, der afholdes den sidste weekend i august. Alle aktiviteterne foregår i Kgs. Enghave. Der søges bl.a. om støtte til Kulturhavnbåd til Sydhavnen, børneteater, undervandskamera samt opstilling af telte mv.

Kulturudvalget har indstillet, at ansøgningen imødekommes delvist med 50.000 kr. Dette beløb vil efter Kulturudvalgets mening stille Kulturhavn på lige fod med andre festivaler, lokaludvalget har støttet. Kulturhavn varer kun to dage i år, de guidede sejladser er indskrænket til lørdag, men Sydhavnens lokale foreningsliv er pænt repræsenteret.

 

Ad 4: Ansøgning fra Game Streetmekka om støtte på 10.000 kr. til afholdelse af World Day:

Foreningen Street Mekka Ønsker at afholde forskellige internationale gadeidrætsaktiviteter i forbindelse med World Day i juni. Alle kan deltage i  aktiviteterne, men de vil være særligt målrettede mod de 12-15 årige. Aktiviteterne vil give borgerne i København et indblik i gadeidræt fra hele verdenen og mulighed for at deltage i workshops fra forskellige lande. Der vil ligeledes være   rap musik på forskellige sprog, der skaber stemning til arrangementet, og der vil blive solgt mad fra forskellige verdenshjørner. Kulturudvalget har indstillet, at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb. 

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter de enkelte ansøgninger og beslutter om lokaludvalget skal følge indstillingerne fra henholdsvis Kulturudvalget og Socialudvalget. For så vidt angår ansøgningen vedrørende Fællesskabernes Årskonference, træffer lokaludvalget afgørelse uden indstilling fra Socialudvalget.

Økonomi

Lokaludvalgets bevillinger til den enkelte ansøger tages fra Kgs. Enghavepuljen i 2018. Bevillinger gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til at projekter genererer overskud

 

 

Beslutning

Ad 1) Fællesskabernes Årsmøde Søgt 35.000 kr. Indstilling: 10.000 kr. til leje af pavillonen

Johan indstillede til at der blev meddelt afslag på ansøgningen. Tiltrådt af Martin.

Lokaludvalget stemte om ændringsforslaget

For: Johan, Martin

Undlader: Silas, Mathilde, Dan, Anna og Stine

Imod: Lasse, Lise, Brian, Hans, Heidi, Sisse, Jan, Helle, Ann, Joan, Nina, Asbjørn, Steen, Paul-Erik

 

Ændringsforslaget faldt.

 

Lokaludvalget stemte om indstillingen om at bevilge 10.000 kr. til leje af Dansepavillonen.

Imod: Johan, Martin

Undlader: Stine

For: Lasse, Lise, Brian, Hans, Heidi, Sisse, Jan, Helle, Ann, Joan, Nina, Asbjørn, Steen, Paul-Erik, Silas, Mathilde, Dan og Anna

Indstillingen om at bevilge 10.000 kr. blev vedtaget.

 

 

Ad 2) Håndbog i naboskab søgt 15.000 kr. SU indstiller 15.000 kr.

Joan foreslog, at der blev bevilget 5000 til trykning af bogen

 

Lokaludvalget stemte om ændringsforslaget på 5000 kr.

for: Stine, Joan,  Sisse,  Ann, Silas, Helle og Steen

Imod: Jan, Heidi, Asbjørn, Martin, Johan, Paul-Erik, Dan, Lise

Undlader: Mathilde, Hans, Anna, Lasse, Brian og Nina

Ændringsforslaget faldt.

 

Lokaludvalget stemte herefter om indstillingen om at bevilge 15.000 kr.

For: Asbjørn, Brian, Nina, Hans, Dan, Paul-Erik, Steen og Anna

Undlader: Lasse og Mathilde

Imod: Stine, Heidi, Martin, Sisse, Joan, Ann, Jan, Martin, Johan, Silas og Helle

Indstillingen blev ikke vedtaget.

Resultatet af afstemningerne er, at der meddeles afslag på ansøgningen

 

 

Ad 3) Kulturhavn i Sydhavnen, søgt 70.000 kr. KU indstiller 50.000 kr.

Lokaludvalget stemte om indstillingen om at bevilge 50.000 kr.

Johan, Martin, Silas og Lise undlod at stemme.

Alle øvrige medlemmer stemte for indstillingen, som dermed blev vedtaget.

 

ad 4) Game Streetmekka World Day, søgt 10.000 kr., KU indstiller 10.000 kr.

Lokaludvalget stemte om indstillingen om at bevilge det fulde beløb.

Martin stemte imod indstillingen. Ingen undlod at stemme. Alle øvrige medlemmer stemte for indstillingen, som dermed blev vedtaget.

Martin fremsatte følgende protokolbemærkning: Der er ingen gode grunde til, at skatteborgernes penge bliver anvendt til endnu en gadefest med rap musik på forskellige sprog, mad fra hele verdenen og gadeidræt. Skatteborgernes penge skal anvendes med den største omhu. Liberal Alliance kan derfor ikke støtte forslaget .