14. Intern høring: Kommueplanstrategi (2018-0129882)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal drøfte høringsmaterialet vedrørende Kommuneplanstrategien og bemyndige Bymiljøudvalget til at afgive et ventuelt høringssvar.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter høringsmaterialet

2. at lokaludvalget bemyndiger Bymiljøudvalget til at afgive et eventuelt høringssvar.

 

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har sendt Kommuneplanstrategien i intern høring med høringsfrist den 19. juni.

Hvad er kommuneplansstrategien?

Kommuneplanstrategien er Borgerrepræsentationens politiske strategi for den fysiske udvikling af kommunen. Borgerrepræsentationen skal indenfor den første halvdel af perioden vedtage kommuneplanstrategien. Det vil sige inden udgangen af 2019.

Efter vedtagelse af kommuneplansstrategien udarbejdes selve kommuneplanen.

Intern høring af kommuneplansstrategien

I perioden april til juni 2018 gennemføres 8 ugers intern høring, hvor kommunens fagudvalg, de 12 lokaludvalg samt Københavns kommunens Udsatteråd, Ældreråd, Ungeråd og Handicapråd vil blive hørt. Når Borgerrepræsentationen har behandlet forslag til Kommuneplanstrategi efter sommerferien vil denne blive sendt i offentlig høring.

Print af Kommuneplanstrategien med bilag vedlægges høringen som selvstændigt bilag.

 

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter høringsmaterialet og beslutter, om lokaludvalget skal afgive et høringssvar. I givet fald bemyndiger lokaludvalget Bymiljøudvalget til at udarbejde og indsende høringssvar.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Et eventuelt høringssvar udarbejdes af Bymiljøudvalget og indsendes til Økonomiforvaltningen inden fristens udløb den 19. juni 2018.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede høringsmaterialet og besluttede at fagudvalgene hver især sender bidrag til det samlede høringssvar, som udarbejdes af FU på junimødet.