11. Drøftelse og vedtagelse af høringssvar vedrørende handlingsplan for vejstøj (2018-0129952)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal drøfte og vedtage et svar vedrørende handlingsplan for vejstøj.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter og vedtager et svar vedrørende handlingsplan for vejstøj.

 

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har modtaget Handlingsplan for vejstøj i høring. Høringsfristen er d. 18. maj.

Støj fra vejtrafik er et miljøproblem og udgør en hel­bredsrisiko for de mennesker, som hver dag udsættes for støjen. I Teknik- og Miljøforvaltningens vision Fællesskab København er målet at antallet af stærkt støjbe­lastede boliger over 68 dB skal være halveret inden udgangen af 2025. For at nå målet skal der gennemføres særlige støjreduce­rende foranstaltninger, som er beskrevet i handlingsplanen.

Indsatserne i handlingsplanen  er inddelt i 3 emner:

  • Støj fra biler
  • Støj fra vejtrafik i omgivelserne
  • Støj i boliger m.v.

Handlingsplanen er ikke finansieret på forhånd. Men erfaringen fra den sidste handlingsplan for vejstøj er, at den er et godt redskab, når der skal afsættes penge til støjdæmpende foranstaltninger, f.eks. støjdæmpende asfalt.

Høringsmaterialet kan findes på Københavns Kommunes Høringsportal Bliv Hørt: https://blivhoert.kk.dk/hoering/handlingsplan-vejstoj-2018-2023-forslag

Bymiljøudvalget har behandlet forslaget til handlingsplan. Forslag til høringssvar vil blive omdelt på mødet.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og vedtager et høringssvar på baggrund af forslag fra Bymiljøudvalget, der omdeles på lokaludvalgsmødet.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sekretariatet indsender høringssvaret inden høringsfristens udløb (dagen efter lokaludvalgsmødet).

Beslutning

Ann havde fremsendt forslag til høringssvar. Forslaget blev godkendt.