11. Indstilling vedrørende tryghedsvandringer (2016-0427998)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om tryghedsvandringer og tage stilling til i hvilket omfang lokaludvalget skal støtte borgernes oplysninger om utrygge steder.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om de to tryghedsvandringer til efterretning

2. at lokaludvalget tager stilling til om, og i hvilket omfang, de problemstillinger borgerne har peget på vedrørende trygheden skal indsendes til Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen

 

Problemstilling

Lokaludvalget har i november afholdt to tryghedsvandringer. Den første fandt sted den 15. november 2016 på Teglholmen og Sluseholmen. Den anden blev afholdt den 22. november 2016 på Bavnehøj. Lokalpolitiet har i forbindelse med tryghedsvandringerne oplyst, at både Bavnehøj og Holmene har meget lidt kriminalitet, ligesom områderne af beboerne opleves som mere trygge end gennemsnittet.

Tryghedsvandring den 15. november 2016 på Teglholmen og Sluseholmen:

I tryghedsvandringen deltog Steen Eriksen, Annemarie Holm, Julie Kolding Olsen (LU), Henrik fra Din Betjent samt 6 borgere. Anne Brøndum deltog fra sekretariatet.

Overordnet set var det kendetegnende for borgernes ønsker, at de primært er rettet imod at øge den trafikale tryghed. Nedenstående er opdelt i ønsker vedrørende trafiksikkerheden og ønsker vedrørende trygheden i øvrigt:

Trafiksikkerhed:

Krydset Teglholmsgade/Støberigade ud for skolen er usikkert for cyklister

Teglholms Allé ved udkørslen til Teglholmsgade er ligeledes usikker for cyklister. Der er et 40 km/t skilt, der spærrer for billisternes udsyn for krydsende cyklister ved Teglholmsgade.

Der køres for stærkt i Teglholmsgade især i retningen fra Vasbygade op mod skolen om morgenen. Borgerne vil gerne have lavet et trafikbump ud for Teglholmsgade nr. 18. Samtidigt blev det aftalt med lokalpolitiet, at de rekvirerer fartkontrol til Teglholmsgade.

Fra Teglholmsgade går der en cykelsti ned til kajkanten. Overgangen til kajkanten ved Den grønne Kile er meget ujævn, og der er stillet store sten op, der skal forhindre bilkørsel, men stenene er også farlige for cyklister, der tvinges til et skarpt sving.

I Støberigade efterlyser borgerne, at der males striber ved fodgængerovergangen mellem skolen og gymnastiksalen, og at der opsættes orange blink. Der mangler varslingsskilte om at der ligger en skole forude i både Støberigade og i Teglholmsgade.

Der hvor Teglholmsgade møder Scandiagade ville en højresvingscykelsti hjælpe meget på trafikafviklingen, især i myldretiden (ligesom den der er blevet etableret hvor Sluseholmen møder Sjællandsbroen).

I støberigade lige før broen mangler der skiltning til havnebussens stoppested og bedre forhold for gående, der skal krydse Støberigade for at komme til og fra stoppestedet.

 

Tryghed i øvrigt:

Området ved den Grønne Kile mangler generelt belysning.

Ved Teglholmens Sydkaj mangler der belysning ud for Hugo Boss

Det grønne område lige bag Genbrugsstationen, hvor der er træningsstativer og hundegår mangler belysning. Området kan kun i meget begrænset omfang bruges om vinteren.

 

Tryghedsvandring den 22. november 2016 på Bavnehøj:

I tryghedsvandringen deltog Johan Thornberg, Lasse Grosbøl og Jan Fønss (LU), Anne Balle Fromholdt fra Sikker By, Sune fra Din Betjent samt to borgere. Også her var der fokus på både trafiksikkerheden og trygheden i øvrigt.

Trafiksikkerheden:

Hellen på Tranehavevej ved Nathalie Zahles Vej virker fejlplaceret. Der er ikke plads til bussen, der ofte kommer over i modsatte kørebane, når den skal forbi hellen. Hellen kan med fordel laves om til et vejbump.

Enden af Bavnehøj Allé ved Vestre Kirkegård er problematisk for cyklister, især om morgenen. Der kan med fordel oprettes en cykelstil i fortsættelsen af stien langs Vestre Kirkegård.

En borger foreslog, at hele Tranehavevej laves om til "cykelvej" hvor cyklerne prioriteres forud for øvrig trafik.

 

Trygheden i øvrigt:

En borger, der repræsenterer bestyrelsen på Solbakken Kollegium oplyste, at der hele året, men primært i sommerperioden, overnatter Romaer i parken foran kollegiet. Der er problemer med toiletforholdene, især om aftenen og natten, hvor toilettet på Vestre Kirkegård ikke er tilgængeligt. Kollegiet har drøftet situationen. Kollegiet vil bede Københavns Kommune om at opstille en toiletvogn for at komme de sanitære problemer til livs. Kollegiet erkender, at en toiletvogn vil kunne trække flere hjemløse/Romaer til området, men synes alligevel at løsningen bør afprøves frem for at hetze/tilskynde Romaerne til ikke at opholde sig i parken. Bestyrelsen ønsker lokaludvalgets opbakning til en henvendelse til kommunen om de sanitære problemer og løsningen i form af en toiletvogn.

 

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Lokaludvalget beslutter om og i hvilket omfang Økonomiforvaltningen (Sikker By) og Teknik- og Miljøforvaltningen skal orienteres om ovenstående.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

 

Videre proces

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning

Lokaludvalget bemyndigede Anne til at udarbejde forslag til svar, som godkendes af FU inden afsendelse.