7. Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2017 (2016-0427998)

Kgs. Enghave Lokaludvalg har modtaget 3 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2017 til afgørelse på dette møde i lokaludvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget støtter med 8.000 kr. til ansøgningen "Fortællerkreds i Sydhavnen". Ansøger har søgt om 8.000 kr.

2. at lokaludvalget ikke støtter ansøgningen "Walking Workshops". Der er søgt 8.000 kr.

3. at lokaludvalget ikke støtter ansøgningen "Huskunstner på Karens Minde". Der er søgt om 72.000 kr.

 

Problemstilling

Alle tre ansøgninger er forbehandlet i Kulturudvalget.

1.Fortællekreds i Sydhavnen:

Foreningen Historiehøst har søgt om støtte til opstart af en fortællerkreds i Sydhavnen. I fortællerkredsen mødes man og fortæller historier og får på den måde værktøjerne til at strukturere en god historie og give den liv.  For at få fortællerkredsen godt fra start, vil foreningen hyre en professionel fortæller, der kan give deltagerne de rigtige værktøjer.

Kulturudvalget har indstillet at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb.

 

2. Walking Workshops:

Kulturkontoret har søgt om støtte på 8.000 kr. til på to dage i januar 2017 at afholde Walking Workshops, hvor deltagerne kommer på en alternativ ordløs byvandring, der giver dem mulighed for at se byen på en ny måde. Ruten går gennem ukendte stier og baggårde.

Kulturudvalget indstiller at der meddeles afslag på ansøgningen på grund af manglende relevans for bydelen og manglende  lokal forankring.

 

3. Huskunstner på Karens Minde:

Søren Jakobsen har søgt om støtte på 72.000 kr. til at etablere et huskunstner-program, hvor 8 kunstnere i løbet af 2017 inviteres til i perioder på ca. 3 uger at være hus-udstillere på Karens Minde. Som huskunstner afholder man åbne værksteder, ligesom der kan være live-optrædender og andre arrangementer.

Kulturudvalget indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen, idet ikke har tilstrækkelige midler til at dække honorarer til professionelle i det søgte omfang. KU savner også belyst, hvordan Karens Minde Kulturhus stiller sig til projektet.

 

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter de enkelte ansøgninger og afgør ud fra en konkret vurdering og på baggrund af indstillingerne fra udvalgene, om ansøgningerne skal imødekommes helt eller delvist eller have afslag.

Økonomi

Lokaludvalgets bevillinger til  ansøgningerne tages fra Kgs. Enghavepuljen  i 2017 og gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til, at projekter genererer overskud.

 

Beslutning

Historiehøst: Fortællerkreds i Sydhavnen: Johan og Patrick undlod at stemme. Alle øvrige medlemmer stemte for. Indstillingen om at bevilge det fulde beløb på 8.000 kr. blev vedtaget.

 

Walking Workshop: Lokaludvalget vedtog enstemmigt at give afslag på ansøgningen under henvisning til at projektet retter sig mod en mindre gruppe af borgere og at aktiviteterne ikke har nogen særlig relevans for Sydhavnen. Hvis ansøgerne vil søge igen, anbefaler lokaludvalget, at der bliver samarbejdet med nogle af de foreninger eller enkeltpersoner, der i forvejen arrangerer gåture i Sydhavnen.

 

Huskunstner: . Lokaludvalget vedtog at meddele afslag på ansøgningen. Lokaludvalget opfordrer til at der søges igen med et mindre beløb. Mathilde og Annemarie undlod at stemme- alle andre stemte for afslag.