8. Strategisk anvendelse af puljemidler (2016-0427998)

Lokaludvalget skal drøfte strategi for anvendelse af puljemidlerne i 2017

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter og vedtager en strategi for anvendelse af lokaludvalgets puljemidler i 2017.

 

Problemstilling

Lokaludvalget vil ikke nå at bruge alle puljemidler i 2016. Dette har flere årsager. Der var stor søgning til puljemidlerne i første halvdel af 2016 - Til juni-mødet var over 80 % af puljemidlerne disponeret, og til rest var kun 95.000 kr.  Dette svarede til, at der på de første 6 lokaludvalgsmøder i 2016 blev uddelt ca. 75.000 kr. pr. møde. Hvis uddelingen var fortsat i samme tempo, ville alle puljemidler have været disponeret på septembermødet.

Sådan kom det jo ikke til at gå. Interessen for puljemidler faldt brat efter sommerferien, og samtidigt kom der puljemidler retur fra en række store tildelinger - bl.a. kunne 33.000 kr. til en skaterpark ikke anvendes, og da der for første gang var to ansøgere til Kulturhavnspuljen, valgte lokaludvalget at dele puljen mellem de to ansøgere, sådan at begge ansøgere fik færre midler, end der var søgt. Dette medførte at den ene ansøger måtte meddele, at de tildelte puljemidler ikke kunne anvendes, da det tildelte beløb var så lavt i forhold til ansøgningen, at de planlagte aktiviteter under Kulturhavnen ikke ville kunne gennemføres.

Forretningsudvalget mener at det er værd at overveje, om lokaludvalget ved at fastlægge en ny strategi for anvendelse af puljemidler vil kunne blive bedre til at fordele disse, så der ikke opstår en stor restpulje i slutningen af året.

Samtidig skal lokaludvalget i forbindelse med bydelsplanen redegøre for sin strategiske anvendelse af puljemidler.

Det fremgår af lokaludvalgets puljeguide, at der i øjeblikket lægges vægt på følgende kriterier:

  • Foregår i Kgs. Enghave 
  • Bidrager til netværksskabelse 
  • Fremmer dialog 
  • Styrker sammenhæng mellem byområderne i Kgs. Enghave 
  • Bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen 
  • Tager miljøhensyn i forbindelse med udførelse af projektet (affaldssortering, miljømærkede materialer m.v

Dertil kommer, at lokaludvalget i sin årsplan har valgt at have et særligt fokus på enkelte områder, f.eks. Sydhavns Teater og Karens Minde.

Desuden har lokaludvalget et loft for tildeling af puljemidler på 50.000 kr. (vejledende), og lokaludvalget er generelt tilbageholdende med at give fuld støtte til en ansøgning, jo nærmere den kommer på dette loft.

Lokaludvalget bør drøfte, om der er grund til at ændre på puljemiddelkriterierne og det grundlag, der i øvrigt anvendes for tildeling af puljemidler.

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter og beslutter, om der er grundlag for at ændre på strategien for tildeling af puljemidler.

Økonomi

Indstillingen har ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

 

Videre proces

Såfremt lokaludvalget vedtager en ændret strategi for anvendelse af puljemidlerne, offentliggøres denne i puljeguiden på hjemmesiden. Desuden kan resultatet af drøftelserne medtages som et afsnit i bydelsplanen.

 

Beslutning

Lokaludvalget var enige om: Ikke bruge penge bare for at bruge penge, men at det samtidig er vigtigt ikke at være for tilbageholdende, da dette kan stoppe gode projekter.

Lokaludvalget besluttede at arbejde videre i arbejdsgrupperne med en vision for og en mission med anvendelse af puljemidlerne - dette skal med i bydelsplanen.

Lokaludvalget er enige om at de gældende kriterier skal bruges mere aktivt både vil tilsagn om støtte og ved afslag.

Lokaludvalget var enig om at lave en tilføjelse til kriterierne om at prioritere støtte til frivillighed. Dette kriterium skal ind i puljeguiden på hjemmesiden med det samme.