14. Meddelelser ( )

Sagsfremstilling

Problemstilling

Som vedtaget på seneste Lokaludvalgsmøde er Kgs. Enghave Lokaludvalg indgået i et partnerskab med Områdefornyelsen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Aalborg Universitet. Partnerskabets formål er at arbejde for at skabe et Ressource- og energikvarter Sydhavn, hvor der kan eksperimenteres og høstes erfaringer med nye energiløsninger. Partnerskabets delprojekt Energiforum Sydhavn har opnået støtte fra Miljøstyrelsen. Ansøgningen, der ligger grund for støtten, kan findes på Medlemmernes side under Midlertidige dokumenter.

 

Bymiljøudvalget er blevet opmærksom på, at der på indstillingen til Økonomiudvalgets møde den 6. december 2016 vedrørende ændret anvendelse af Pladehallen er sket en ikke korrekt gengivelse af lokaludvalgets holdning i sagen. I den anledning sendte sekretariatet på foranledning af BMU  fredag den 2. december en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen (afdelingschef Bertha Lysgaard) med følgende indhold:

Kære Bertha

I forlængelse af din og Andreas’ deltagelse i Kgs. Enghaves Bymiljøudvalgsmøde i går, har Annemarie Holm og Ann Vikkelsø på lokaludvalgets vegne bedt mig om at kontakte dig. Jeg har forsøgt at ringe til dig, men uden held.

Efter mødet i går har Annemarie konstateret, at sagen om Pladehallen, som I drøftede på mødet i går, allerede er på Økonomiudvalgets møde den 6. december.

Lokaludvalget mener ikke, at indstillingen til Økonomiudvalget indeholder en korrekt gengivelse af lokaludvalgets holdning til benyttelsen af Pladehallen. Desuden skal lokaludvalget gøre indsigelse imod anvendelsen af Bymiljøudvalgets holdning i indstillingen.

Lokaludvalget afgav den 2. maj 2016 udtalelse til Teknik- og Miljøforvaltningens indstilling om bl.a. ændret anvendelse af Pladehallen. I lokalplanen er Pladehallen udlagt til kulturelle formål. Teknik- og Miljøforvaltningen havde på baggrund af forslag fra Nordea Ejendomme indstillet at lokalplanen ændres, således at Pladehallen kan anvendes til boliger i stedet for kulturelle formål.

Lokaludvalget gjorde det i sin udtalelse af 2. maj 2016 til Teknik- og Miljøforvaltningen klart, at Lokaludvalget er modstander af lokalplanforslaget om at ændre formålet for anvendelse af Pladehallen fra kulturelle formål til boligformål. Lokaludvalget ser gerne at hele Pladehallen og som absolut minimum hele stueetagen anvendes til kulturelle formål. Herefter fulgte en række konkrete forslag til, hvordan Pladehallens anvendelse til kulturelle formål kunne sikres.

På baggrund af udtalelsen fra Kgs. Enghave Lokaludvalg samt en lang række høringssvar fra borgere og erhverv, blev sagen sendt i fornyet høring den 29. september 2016 med høringsfrist allerede den 12. oktober.

Jeg rettede på vegne af lokaludvalget henvendelse til din medarbejder, Andreas, for at høre om det  var muligt at få udsættelse med høringssvaret til efter lokaludvalgets møde den 13. oktober 2016, men Andreas afviste dette, idet han henviste til at den nye indstilling faktisk imødekom lokaludvalgets høringssvar af 2. maj 2016.

Da lokaludvalget herefter ikke kunne nå at behandle sagen inden for høringsfristen, blev den fornyede høring sat på lokaludvalgets dagsorden til mødet den 13. oktober 2016 som et orienteringspunkt.

Efterfølgende har Teknik- og Miljøforvaltningen i indstillingen til Økonomiudvalget anvendt lokaludvalgets udtalelse af 2. maj 2016 på en måde, så det fremgår at den foreslåede ændrede anvendelse af Pladehallen i fuldt omfang imødekommer lokaludvalgets ønsker. Til støtte herfor har Teknik- og Miljøforvaltningen uden at orientere lokaludvalget herom copy-pasted et afsnit fra beslutningsprotokollen fra lokaludvalgets møde den 13. oktober 2016 som henviser til Bymiljøudvalgets holdning, hvor ” Bymiljøudvalget henviser til, at kravet til stueetagen opfylder hvad lokaludvalget har efterlyst i sit tidligere høringssvar jf. bilag 3, og at en større variation i boligstørrelser svarer til hvad lokaludvalget”. Overskriften på afsnittet i indstillingen er ”Andre høringssvar” og citatet fra Bymiljøudvalget fremstår herefter som en henvendelse fra lokaludvalget (altså et høringssvar).

Til dette bemærker lokaludvalget følgende:

Lokaludvalget finder ikke at det nu foreliggende forslag til ændret lokalplan imødekommer lokaludvalgets synspunkter om anvendelse af Pladehallen. Som det fremgår af lokaludvalgets udtalelse af 2. maj 2016, var det afgørende at hele Pladehallen og som absolut minimum hele stuetagen anvendes til kulturelle formål. Teknik- og Miljøforvaltningen har efterfølgende foreslået lokalplanen ændret så formålet med Pladehallen bliver ” kultur- og fritidsformål, kollektive anlæg, restauranter, samt enkelte dagligvare- eller udvalgsvarebutikker.” Lokaludvalget har imidlertid aldrig tilkendegivet andre ønsker for anvendelse af Pladehallen end kulturelle formål samt cafe og restaurant med udendørsservering om sommeren efter samme forbillede som Kulturhuset på Islands Brygge og med både større rum (teater, koncert, idrætshal) og mindre rum (værksteder, foredrag, computerværksted mv.)

Lokaludvalget finder det bemærkelsesværdigt, at Teknik- og Miljøforvaltningen afviser at udsætte høringsfristen med en enkelt dag under henvisning til, at lokaludvalget allerede har fået sine ønsker imødekommet, når der helt åbenbart er uoverensstemmelser mellem lokaludvalgets ønsker og Teknik- og Miljøforvaltningens indstilling. Helt konkret har lokaludvalget ikke på nogen måde tilkendegivet sin støtte til at Pladehallen kan anvendes til restauranter samt dagligvare- eller udsalgsbutikker. Samtidig er der i indstillingen ikke nogen fordeling imellem den del af Pladehallens stueetage, der kan anvendes til kulturelle formål og den del, der kan anvendes til andre formål. Det er jo ikke tilfredsstillende for lokaludvalget, at udvalget bliver taget til indtægt for en indstilling, der kan ende med at kun en meget lille del af Pladehallen anvendes til kulturelle formål.

Lokaludvalget finder det problematisk, at Teknik- og Miljøforvaltningen tilkendegiver, at lokaludvalgets ønsker er imødekommet i den indstilling, der sendes i høring den 29. september 2016, og på den baggrund afviser lokaludvalgets ønske om udsættelse med høringsfristen med en enkelt dag (fra den 12. til den 13. oktober).

Lokaludvalget finder det meget beklageligt, at Teknik- og Miljøforvaltningen uden at orientere lokaludvalget herom, anvender et uddrag fra et orienteringspunkt om høringssagen fra lokaludvalgets møde den 13. oktober til støtte for den indstilling, der nu foreligger for Økonomiudvalget. Lokaludvalget finder det desuden meget beklageligt, at det i bilag 6 til indstillingen fremgår, at der er tale om en henvendelse fra lokaludvalget, når de faktiske omstændigheder er, at lokaludvalget ikke på baggrund af den meget korte høringsfrist, som teknik- og Miljøforvaltningen afviste at udsætte, har kunnet hverken drøfte sagen eller indsende en henvendelse/et høringssvar herom.

Lokaludvalget er meget utilfreds med udlægningen i indstillingen,  hvorefter ” lokaludvalgets synspunkter omkring anvendelse af Pladehallen imødekommes”. Lokaludvalget finder, at der er tale om en vildledning af de politikere, der skal træffe beslutning i det for Sydhavnen meget vigtige spørgsmål om Pladehallens anvendelse. Lokaludvalget finder, at der er tale om en misvisende gengivelse af lokaludvalgets holdning.

Lokaludvalget skal anmode om, at punktet trækkes fra Økonomiudvalgets dagsorden den 6. december, således at indstillingen kan blive ændret i overensstemmelse med ovenstående. Alternativt ønsker lokaludvalget at medlemmerne af Økonomiudvalget gøres bekendt med denne henvendelse.

På vegne af Kgs. Enghave Lokaludvalg,

Med venlig hilsen

Bertha Lysgaard har i mandags meddelt sekretariatet, at der ville blive lagt et notat til Økonomiudvalget, hvori TMF redegør for, at udtalelsen fra LU i den supplerende høring er, at udvalget ikke udtaler sig på grund af den korte høringsfrist. Den formulering der i dag fremgår af indstillingen er et citat fra Forretningsudvalgets indstilling til Lokaludvalget, hvor Bymiljøudvalgets behandling af sagen fremgår. Det er naturligvis en fejl fra forvaltningen at medtage dette som et høringssvar, når Lokaludvalget beslutter at undlade at udtale sig i sagen. Det modtager ØU nu et notat om, hvor det fremgår, at det ændres på baggrund af ønske fra jer

Bertha Lysgaard vil snarest holde et møde med Ann Vikkelsø og sagsbehandlerne i TMF, så lignende fejltagelser forhåbentligt kan undgås i fremtiden.

 

Oversigt fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning

Hvert år sender Teknik- og Miljøforvaltningen en oversigt over de af deres aktiviteter miljøområdet, der har relevans for Lokaludvalget og som vi evt kan indgå et samarbejde om i 2017. Oversigten vil indgå som en del af baggrundsmaterialet for en drøftelse om Lokaludvalgets miljøarbejde i 2017 på lokaludvalgsmødet den 19. januar 2017

 

Orientering fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning om miljøarbejdet

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt en orientering om deres understøttelse af Lokaludvalgenes lokale miljøarbejde.

Orienteringen omdeles på lokaludvalgsmødet til interesserede.

 

Proces for naboorienteringer i forbindelse med dispensation fra lokalplaner

På baggrund af drøftelser i kredsen af Lokaludvalgsformænd og Teknik- og Miløjforvaltningen, er der udsendt et notat, der præciserer praksis for naboorienteringer i forbindelse med dispensationer fra lokalplaner.

Notatet er vedlagt.

Beslutning

Ann orienterede om en henvendelse fra TMF om ny skov på Amagersiden af slusen -  Lokaludvalget besluttede at meddele TMF, at lokaludvalget ikke har kapacitet til at afholde borgermøde.

 

Joan orienterede om det igangværende serviceeftersyn af lokaludvalg - emnerne er bl.a. om hvert lokaludvalg skal have sit eget sekretariat, puljemiddelanvendelse, opstillingsmøder og fravær.  Brev med orientering om serviceeftersyn sendes ud til medlemmerne.

Joan orienterede om, at Sharing Copenhagen har doneret en container med åbne sider og mulighed for varme fra en kakkelovn til opstilling på erstatningspladsen for Mozarts Plads (Sjælør Boulevard). Gaven var blevet drøftet på møde i Mozarts Plads gruppebn under Områdefornyelsen. På trods af tvivl om, hvorvidt containeren kan blive brugt til handel med stoffer, besluttede gruppen at tage imod gaven, men anbefalede at der ikke kan varmes op i kakkelovnen af alle . Containeren kan flyttes for et meget lille beløb (1000 kr.)