10. Beslutning om etablering af borgerpanel i Kgs. Enghave (2018-0328913)

Kongens Enghave Lokaludvalg skal drøfte mulighederne for at etablere et borgerpanel og evt. beslutte at oprette et borgerpanel i Kgs. Enghave

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

  1. At Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter, at der etableres et borgerpanel forankret i Kgs. Enghave Lokaludvalg
  2. At Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at afsætte 22.000 kr. fra Borgerinddragelsespuljen i 2019 til etableringen.

 

Problemstilling

Et borgerpanel kan nå ud til andre målgrupper end andre borgerrettede aktiviteter kan, det kan udbrede kendskabet til lokaludvalget og dets virke, og det kan nå bredt ud med forholdsvis få ressourcer. Ikke alle spørgsmål egner sig til et borgerpanel – det kræver bl.a., at der kan gives kvantificerbare svar på spørgsmålene; ressourceforbruget i forhold til bearbejdelse af svarene skal indtænkes inden spørgsmålene stilles. Et borgerpanel skal bruges med omhu. Spørgsmålene skal give mening for og respektere modtageren, være lødige og neutrale og formuleres, så det er muligt at lave konklusioner på besvarelserne, som lokaludvalget bruger i deres virke m.v.

Etablering af et borgerpanel foregår ved, at der sendes en invitation til borgere i bydelen via e-boks, hvor de kan tilmelde sig et borgerpanel. Aldersgruppen kan fx være fra 15 år, da alle borgere som udgangspunkt får en e-boks, når de fylder 15. Et borgerpanel fanger som udgangspunkt ikke borgere, der ikke har en e-boks. Der vil efter oprettelsen af borgerpanelet være mulighed for, at flere borgere, der er fyldt 15 år, kan tilmelde sig borgerpanelset via lokaludvalgets hjemmeside.

Der er etableret borgerpaneler i 8 ud af 12 lokaludvalg. Vesterbro Lokaludvalg forventes at træffe beslutning om etablering af borgerpanel på sit møde den 12. december. Erfaringerne fra de lokaludvalg, der har haft borgerpaneler i et stykke tid er positive. Der er en relativt høj svarprocent på de spørgsmål, der sendes ud i borgerpanelerne. Et borgerpanel skal dog bruges begrænset, anbefalingerne er ca. 4 gange om året.

Driften af borgerpanelet forankres i sekretariatet. Erfaringerne fra de Lokaludvalg, der allerede har et borgerpanel, er, at man i sekretariatet i gennemsnit bruger 17 timer pr. undersøgelse via borgerpanelet, dertil skal lægges tid til vedligeholdelse. Der vil skulle træffes beslutning om de efterfølgende konkrete undersøgelser i lokaludvalget, ligesom der vil skulle nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde med de konkrete undersøgelser lokaludvalget måtte beslutte. Sekretariatet understøtter lokaludvalget i arbejdet med at udarbejde og kvalitetssikre spørgsmål m.v.

Såfremt man ønsker særlige kommunikationsindsatser vedr. specifikke undersøgelser, skal der sættes midler af til det, men selve systemet, udsendelse til dem der er tilmeldte, samt link på lokaludvalgets digitale platforme er alene et ressourcespørgsmål i forhold til tid.

Hvis lokaludvalget beslutter at etablere et borgerpanel i løbet af kort tid, vil sekretariatet kunne trække på erfaringerne fra den forventede snarlige etablering af et borgerpanel under Vesterbro Lokaludvalg.

 

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at etablere et borgerpanel forankret i Kgs. Enghave Lokaludvalg. Sekretariatet står for at etablere borgerpanelet.

Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at afsætte 22.000 kr. til etablering af borgerpanelet fra budget 2019.

 

Økonomi

I Kgs. Enghave er der 23.058 borgere på 15 år og derover. Med det som udgangspunkt i en udsendelse med invitation til at blive en del af Kgs. Enghaves borgerpanel, der består af et 1 sides brev med logo på max 110 KB. vil det koste 18.500 kr. at etablere. Dertil afsættes der 3.500 kr. i en diverse, der kan bruges på eventuelle justeringer i beregningen og på andre uforudsete omkostninger vedr. systemet.

I alt 22.000 kr.

Midlerne tages fra Borgerinddragelsespuljen for 2019.

 

Videre proces

Procesplan for etablering af borgerpanel:

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at nedsætte et borgerpanel og at afsætte 22.000 kr. af borgerinddragelsespuljen til formålet.

Martin undlod at stemme - alle andre stemte for.