17. Orientering: Byggeri på Stejlepladsen samt byudvikling af Bådehavnsgade (2018-0329091)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om de seneste udvikler vedrørende byggeriet på Stejlepladsen og Byudvikling af Bådehavnsgade

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

 

Problemstilling

Københavns Kommune har aftalt med regeringen, at Stejlepladsen, Selinevej og Campinggrunden, der alle tre er fredede, skal affredes for at gennemføre beslutningen om at bygge på disse tre grunde. Transportministeriet har sendt affredningslov-forslaget, med titlen Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S i høring med frist til den 6. januar 2019.

Høringen kan findes på transportministeriets  høringsportal via dette link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62544?fbclid=IwAR2VV71euoXun-ZKj0hdeLdF-2hiYhMpE0CX6EVRatC1ZguKhRLsKYil_GU

Høringsbrevet er vedlagt som bilag.

Tidsplanen for fremsættelse af lovforslaget i Folketinget vil først ligge klar i løbet af februar måned.

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig klart imod at gennemføre affredningen ved lov.

En gruppe af grundejere i Bådehavnsgade har indgivet høringssvar vedrørende Kommuneplanstrategien, hvoraf det fremgår, at de er interesserede i, at der udarbejdes en samlet plan for byudviklingen af Bådehavnsgade, herunder den del af Sydhavnstippen, der er udlagt som byudviklingsområde,

Samtidig har Fiskerhavnens Venner tilkendegivet i en henvendelse til lokaludvalget, at foreningen er interesserede i at gå i dialog med By og Havn om byudviklingen af Bådehavnsgade, herunder Stejlepladsen.

Foreningens henvendelse er videresendt til teknik- og Miljøforvaltningen, der på et møde med By og Havn har aftalt, at foreningen og repræsentanter fra lokaludvalget vil blive indkaldt til et opstarts-dialogmøde i løbet af januar, som By og Havn vil invitere til.

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Videre proces

Udviklingen af Stejlepladsen og Bådehavnsgade er fast punkt på lokaludvalgets dagsorden, og lokaludvalget vil på denne måde blive orienteret, når der sker nyt i sagen.

 

Beslutning

Ann orienterede om, at Det Grønne Knæ og Fredningsalliáncen holder åbent møde den 23.1 om afrredningssagen.

 

Kirsten oplyste, at flertallet i bestyrelsen i Fiskerhavnens Venner (FV) ikke er med på at gå i dialog. Kirsten beder FV om at tilbagekalde den tidligere henvendelse

Lokaludvalget afventer ny henvendelse fra Fiskerhavnens Venner. Forretningsudvalget tager stilling til, om det er for tidligt med et møde herefter.