8. Godkendelse af årsplan for 2019 (2018-0328901)

Lokaludvalget skal drøfte og godkende udkast til årsplan for 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget gennemgår vedlagte udkast til årsplan for 2019

2. at lokaludvalget godkender årsplanen

 

Problemstilling

Lokaludvalget udarbejder hvert år en plan for temaerne for det kommende års arbejde. Planen er opdelt på hver af de tre arbejdsgruppers fagområder. desuden er der sager af fælles interesse samt sekretariatets opgaver.

Lokaludvalget besluttede på sit møde i november, at arbejdsgrupperne skulle lave forslag til årsplan for 2019 med udgangspunkt i den eksisterende årsplan. På baggrund af arbejdsgruppernes indstillinger, har sekretariatet udarbejdet vedlagte forslag til ny årsplan for 2019.

Af tekniske grunde vedlægges årsplanen dagsordenen som selvstændigt bilag.

 

Løsning

Lokaludvalget gennemgår årsplanen og godkender denne.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre proces

Når årsplanen er godkendt offentliggøres den på lokaludvalgets hjemmeside.

 

Beslutning

Lokaludvalget vedtog at udsætte behandlingen af dette punkt til januar mødet