9. Københavnerdialog - drøftelse af Mangfoldig og Fokuseret Københavnerinddragelse (2018-0328915)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal drøfte Københavns Kommunes invitation til  Københavnerdialog

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1) at Lokaludvalget drøfter baggrund for og metoder til borgerdialog.

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har modtaget invitation til et samarbejde om Mangfoldig og Fokuseret Københavnerdialog. En del af processen er, at lokaludvalgene inviteres til at svare på en række spørgsmål om borgerdialog. Disse spørgsmål vil lokaludvalget besvare på januarmødet. Se vedlagte Invitation til samarbejde om Mangfoldig og Fokuseret Borgerdialog.

Processen, hvor der bredt diskuteres borgerdialog, vil i løbet af 2019 blive ledt over i en næste fase, hvor lokaludvalgenes rolle i forhold til borgerdialog og Københavns nærdemokrati bliver taget op til drøftelse. For at være klædt på dette, og som forberedelse til januarmødets konkrete besvarelse af de stillede spørgsmål, vil vi på dette møde lave en drøftelse af, hvordan vi ser lokaludvalgenes rolle i fremtiden.

Hvad er vores vigtigste og mest centrale opgaver?

Hvad er det, lokaludvalg kan, som ingen andre kan?

Hvordan kan vi udvikle vores arbejde og vores metoder i forhold til borgerinddragelse?

Forretningsudvalget indstiller, at lokaludvalgets tilgang til borgerdialogen drøftes i arbejdsgrupperne på mødet i januar. Sammenfatningen af diskussionen på arbejdsgruppernes møder vil danne baggrund for januarmødets besvarelse af de udsendte spørgsmål, og i øvrigt være udgangspunkt for de videre drøftelser om borgerdialog og lokaludvalg i 2019.

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter baggrund for og metoder til borgerdialog.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

Videre proces

På lokaludvalgets møde i januar drøftes svar på spørgsmål vedr. Mangfoldig og Fokuseret Borgerdialog. I løbet af 2019 arbejdes der videre med emnet.

 

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at drøfte de stillede spørgsmål i arbejdsgrupperne . hver gruppe finder en deltager til Københavnermødet den 30. januar.