5. Ansøgning til puljemidlerne 2018 (2018-0328835)

Der er indkommet 1 ansøgning til Kgs. Enghavepuljen for 2018 til behandling på dette møde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget imødekommer ansøgningen fra Karens Minde Kulturhus til en projektor til brug for kulturhusets aktiviteter med det fulde beløb. Ansøgerne har søgt om 6.000 kr. 

 

Problemstilling

Ansøgningen fra Karens Minde Kulturhus er behandlet af Kulturudvalget, som har indstillet, at ansøgningen imødekommes med det fulde beløb.

Karens Minde Kulturhus har oplyst, at kulturhuset i 2018 har haft et succesrigt samarbejde med projektet "Auteur Dinners"  - et arrangement hvor man spiser middag, ser film og efterfølgende debatterer filmen med dennes instruktør. Størstedelen af arrangementerne har været udsolgt og kulturhuset har derfor aftalt at fortsætte projektet i 2019 og øge deltagerantallet. Arrangementerne er indtil videre gennemført med en projektor, som kulturhuset har lånt, og som er af middelmådig kvalitet. Karens Minde Kulturhus ansøger derfor om midler til at købe en projektor af en kvalitet, der vil kunne højne oplevelsen af arrangementerne til at kunne vise biograffilm i behørig visningskvalitet til både dette og lignende arrangementer. Kulturudvalget har indstillet, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på 6.000 kr. da udvalget vurderer, at projektoren er vigtig til gennemførelse af kulturhusets arrangementer.

Løsning

Lokaludvalget drøfter ansøgningen og afgør ud fra en konkret vurdering og på baggrund af indstillingen fra kulturudvalget, om ansøgningen skal imødekommes helt eller delvist eller have afslag.

Økonomi

Lokaludvalgets bevillinger til  ansøgningerne tages fra Kgs. Enghavepuljen  i 2018 og gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til, at projekter genererer overskud.

 

 

Beslutning

Steen og Ann erklærede sig inhabile og forlod lokalet under behandlingen af ansøgningen. Lokaludvalget stemte om indstillingen.

Imod: Martin

Johan undlod at stemme.

Alle øvrige stemte for.

 

Det blev vedtaget at bevilge det fulde beløb på 6000 kr.