7. Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2019 (2018-0328891)

Kgs. Enghave Lokaludvalg har modtaget 2 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2018 til afgørelse på dette møde i lokaludvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget støtter ansøgningen fra Aage og Agnes Boghandel til Forfatteraftener med 20.000 kr. Ansøgerne har søgt om 38.500 kr.

2. at lokaludvalget støtter ansøgningen fra Mette Ovgaard til Fotoudstilling på Karens Minde med 7.000 kr. Ansøgeren har søgt om 13. 020 kr.

 

Problemstilling

De to ansøgninger er begge behandlet i Kulturudvalget.

ad 1. Forfatteraftener:

Aage og Agnes Boghandel, der er beliggende på Borgbjergsvej har søgt lokaludvalget om 38.500 kr. i støtte til afholdelse af 5 forfatteraftener i løbet af 1. halvår af 2019. Ansøgerne har oplyst følgende om forfatteraftenernes indhold:

Der arrangeres en månedlig aften med foredrag og samtale omkring en forfatter eller en bog:
Januar:  Kulturjournalist Lone Nikolajsen om Agnes Henningsen
Agnes Henningsen har 150 års fødselsdag i 2018 og samtalen vil handle om hendes skønlitterære forfattersskab, hendes erindringsbøger og måske også lidt om hendes søn, PH
Februar: Teaterinstruktør Elisa Kragerup om Tove Ditlevsen . Elisa Kragerup har instrueret Sort Samvittigheds opsætning af Tove, Tove, Tove på Betty Nansen Teatret i marts måned
Marts: Forfatter Birgitte Possing om sin nye bog Argumenter mod kvinder
Ikke mindst 8. marts sætter kønsligestilling på dagsordenen og til debat på denne aften
April: Forfatter Aydin Soei om sin nye bog Omar og de andre. Om kriminalitetstruede unge mænd med minoritetsbaggrund
Maj: Forfatter og speciallæge Imran Rashid om sin bog Sluk. Kunsten at overleve i en digital verden

Kulturudvalget har indstillet at der bevilges 20.000 kr. til ansøgningen. Kulturudvalget bemærker, at ansøgningen indeholder gode argumenter om samvær i en foranderlig tid. Kulturudvalget synes ikke, at lokaludvalget skal støtte en privat forretning med udgifter til annoncer, eller til kaffe og the. Desuden vurderer Kulturudvalget, at udgifterne til flyers og grafiker er sat lidt vel højt.

 

Ad 2. Fotoudstilling på Karens Minde:

Mette Ovgaard har søgt om 13.020 kr. til afholdelse af en fotoudstilling med titlen "Et sted i byen - et øjebliksbillede af havnen i Sydhavnen" på Karens Minde. Projektet er en kunstfotografisk udstilling, som ifgl. ansøgeren giver et øjebliksbillede af steder, mennesker og natur i og omkring den gamle industrihavn i Sydhavnen. Ansøgeren ønsker at give andre muligheden for at få en personlig oplevelse af områdets særegenhed, så de bliver opmærksomme på værdien af sådanne områder, som efterhånden er sjældne i bybilledet i dag.

Kulturudvalget indstiller, at ansøgningen støttes med 7.000 kr. Som begrundelse for at begrænse støtten henviser Kulturudvalget til. at rammerne kan genbruges, hvorfor de ikke betales fuldt ud her, men kun 3.000 kr. Der ydes 750 kr. til reception, hvorimod print og montering indstilles til støtte med fuldt beløb.

Løsning

Lokaludvalget drøfter de to ansøgninger og afgør ud fra en konkret vurdering og på baggrund af indstillingerne fra udvalgene, om ansøgningerne skal imødekommes helt eller delvist eller have afslag.

 

Økonomi

Lokaludvalgets bevillinger til  ansøgningerne tages fra Kgs. Enghavepuljen  i 2019 og gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til, at projekter genererer overskud.

 

Beslutning

1. Ansøgning fra Aage og Agnes Boghandel til Forfatteraftener. Ansøgerne har søgt om 38.500 kr. Forretningsudvalget har indstillet, at arrangementet støttes med 20.000 kr.

Johan stillede ændringsforslag om at der meddeles afslag, da det er støtte til privat virksomhed.

Johan vil gerne have sekretariatet til at undersøge, hvorvidt det er lovligt at støtte den slags arrangementer.

Lokaludvalget stemte om ændringsforslaget om at meddele afslag. For ændringsforslaget stemte Martin og Johan. Sisse, Hans og Stine undlod at stemme. Alle øvrige stemte imod at meddele afslag.

Lokaludvalget stemte om indstillingen om at bevilge 20.000 kr.

Hans, Sisse og Stine undlod at stemme, Martin og Johan stemte imod, alle øvrige stemte for at bevilge 20.000 kr.

Lokaludvalget vedtog at følge indstillingen om at støtte med 20.000 kr. Midlerne skal bruges som beskrevet i indstillingen.

 

 

 

 

2. at lokaludvalget støtter ansøgningen fra Mette Ovgaard til Fotoudstilling på Karens Minde med 7.000 kr. Ansøgeren har søgt om 13. 020 kr.

Stine inhabil:

Johan og martin stemte imod, Ingen undlader - vedtaget at bevilge 7000 kr.