12. Genbrugscenter Sydhavn (2015-0104916)

Orientering fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter orienteringen og beslutter, hvem der skal deltage i vejmødet.

Problemstilling

Til Lokaludvalgsmødet i februar orienterede embedsmænd fra Teknik- og Miljøforvaltningen om status på arbejdet med opførelse af Genbrugscenter Sydhavn, herunder arbejdet med trafiktællinger og et kommende borgermøde.

Efterfølgende bad Lokaludvalget forvaltningen om at få tilsendt de endelige tællinger og rapporten over dem, samt tidsplanen for etablering af genbrugscentret. Der udover anbefalede udvalget, at overvågningen af trafikken blev koordineret med udlejningen af selskabslokalerne på Fragtvej, fordi festerne genererer en del trafik og parkeringsvanskeligheder.

Trafiktællingerne er nu blevet fremsendt og de kan ses på medlemmernes side under 'midlertidige dokumenter'.
Der er ikke skrevet en egentlig rapport, men de overordnede konklusioner fra Rambøll er:

  1. Trafikbelastningen på Bådehavnsgade er lav. Der er ingen gennemkørende trafik, så al trafik er forbundet med et ærinde i området (blind vej)

  2. Trafikken er størst på hverdage (ca. 3000 biler/dag) og i myldretiden.

  3. Trafikken er ca. halvt så stor i weekender (ca. 1400 biler/dag)

Ved etablering af Sydhavn Genbrugscenter forventes trafikken at stige med ca. 2000 biler/dag. Det forventes, at denne trafik vil være størst udenfor myldretid og i weekender.
Rambøll anbefaler disse foranstaltninger til at afvikle den øgede trafik og opretholde sikkerheden:

  • En ombygning af krydset Bådehavnsgade/Fragtvej
  • En afmærkning af Bådehavnsgade med midterlinje
  • En forlængelse af cykelstien ud til Sydhavn Genbrugscenter.

Det er der afsat penge til i budgettet.

Forvaltningen vil også undersøge muligheden for længere grøn-tid i lyskrydset ud mod Sjællandsbroen, men det kan blive svært, da Sjællandsbroen er en hovedtrafikåre.

Rambøll mener dog, at afviklingen i krydset hovedsageligt er en sag for sig selv, fordi kunderne til genbrugsstationen formentligt ikke vil komme i myldretiden, og køtiderne i krydset derfor ikke vil blive forværret med genbrugscentret.

Selskabslokalerne er ikke blevet kontaktet direkte, men der var selskaber under tællingerne. En weekend var der 150 gæster den ene dag og 200 den anden. Tællingen, der blev gennemført i foråret, skulle endvidere som udgangspunkt undersøge, om trafikken havde ændret sig, siden de første trafiktællinger, og dermed om de foreslåede løsninger bør ændres. Det var derfor vigtigt, at den nye tælling blev udført som den gamle mht. lokalitet, tidspunkt mv. for at sikre sammenlignelighed.

Rambølls konklusion er under alle omstændigheder, at selskabslokalerne ikke er specielt vigtige i den sammenhæng, da det ikke er trafikkens størrelse, men parkeringen, der er en udfordring her.

I mellemtiden har det vist sig, at der er flere udgifter forbundet med etableringen af centret, og derfor har sagen været genbehandlet af Borgerrepræsentationens Teknik- og Miljøudvalg d. 22. august 2016. Her blev det vedtager at omlægge midler for at projektet kan fortsætte.

Forvaltningen planlægger et vejmøde onsdag d. 26. oktober kl. 16-18.

 

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter orienteringen og beslutter, hvem der skal deltage i vejmødet.

 

Videre proces

 

Dato

Begivenhed

30. september 2016

Indsendelse af udbudsbekendtgørelse

januar 2017

Kontraktindgåelse og opstart på detailprojektering

Juni 2017

Opstart på entreprenør-udbudsproces

Oktober 2017

Opstart på byggeri

Oktober 2018

Aflevering

 

 

 

Beslutning

Ann orienterede om opdateringen vedrørende Genbrugsstationen. Hun deltager også i mødet den 26. oktober.

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. Lokaludvalget bad sekretariatet om at rykke for svar på invitation til mødet den 26. oktober fredag.