16. Orientering - Afgørelse fra Fredningsnævnet i sagen om fredning af Sydhavnstippen (2013-0273261)

Fredningsnævnet har afgjort fredningssagen for Sydhavnstippen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Danmarks Naturfredningsforening rejste i 2012 en fredningssag for hele Sydhavnstippen. Det har hidtil kun været den sydlige del af Tippen, der er fredet.

Fredningsnævnet for København afviste i 2014 at gennemføre den foreslåede fredning, hvorefter naturfredningsforeningen indbragte afvisningen for Natur- og Miljøklagenævnet.

I september 2015 tiltrådte Natur- og Miljøklagenævnet Fredningsnævnets afvisning, men sendte sagen tilbage til fornyet behandling, fordi Natur- og Miljøklagenævnet mente, at en lidt større del af Tippen bør være fredet.

Danmarks Naturfredningsforening fremsendte derfor et revideret forslag til nye fredningsbestemmelser for den fredede del af Tippen.

Fredningsnævnet har afgjort, at det fredede område udvides, og at det ikke er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at ændre ved den gældende regulering. Det vil sige de fredningsbestemmelser, som Danmarks Naturfredningsforening har foreslået.

Dermed kommer det samlede fredede område til at fortsætte med de gældende bestemmelser, der hidtil har været tolket således, at det ikke er nødvendigt at lave en plejeplan for området.

Afgørelsen kan læses her: http://www.sydhavnstippen.dk/wp-content/Fredningsnævnets-fornyede-afgørelse-om-Sydhavnstippen-2016.pdf

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.