17. Orientering om høring: Dispensation fra tillæg 7 til lokalplan 310 (2016-0346549)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om høring vedrørende dispensation fra Tillæg 7 til Lokalplan 310. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orientering om supplerende høring vedrørende dispensation fra Tillæg 7 til Lokalplan 310 til efterretning. 

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen sendte den 29. september 2016 tillæg 7 til lokalplan 310 i supplerende høring med frist den 12. oktober 2016.

Sekretariatet anmodede om udsættelse med høringsfristen til den 14. oktober, men fik afslag, da den nye udformning af tillægget i vidt omfang imødekommer de ønsker, lokaludvalget gav udtryk for i sit oprindelige høringssvar.

Den supplerende høring vedrører et nyt forslag til anvendelse af Pladehallen, hvorefter Pladehallens stueetage ændres fra anvendelse til boligområde til delvis anvendelse til kulturformål.

I stedet for, at hele Pladehallen indrettes til boliger foreslås en kombineret anvendelse af Pladehallen, hvor stueetagen i Pladehallen indrettes til kultur- og fritidsformål med boliger ovenpå. Endvidere foreslås en ændring af bestemmelserne om boligstørrelser og om almene boliger.

Sagen har været drøftet i Bymiljøudvalget, der har indstillet, at lokaludvalget ikke skal afgive høringssvar. På grund af den korte høringsfrist kan lokaludvalget ikke nå at afgive høringssvar. Bymiljøudvalget henviser til, at kravet til stueetagen opfylder hvad lokaludvalget efterlyste i sit høringssvar og at de mere varierede boligstørrelser også med små boliger svarer til hvad lokaludvalget tidligere har efterlyst.

Høringsmaterialet kan findes på Bliv Hørt portalen: http://blivhoert.kk.dk/node/13544

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.