4. Intern høring: Trafikplan 2016 (2016-0346549)

Lokaludvalget skal bemyndige Bymiljøudvalget til at udarbejde høringssvar på trafikplan 2016 og komme med input til høringssvaret.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget bemyndiger Bymiljøudvalget til at udarbejde det endelige høringssvar

2. at lokaludvalget kommer med inputs til høringssvaret.

 

Problemstilling

Movia har sendt sin Trafikplan 2016 i høring i alle kommuner og regioner på Sjælland. Trafikplanen vil først træde i kraft ca. medio 2019.

Økonomiudvalget besluttede den 14. juni 2016, at Økonomiforvaltningen skal sende Movias trafikplan i høring i lokaludvalgene, Ældrerådet og Handicaprådet. Trafikplanen er herefter i intern høring i lokaludvalgene med frist den 28. oktober 2016. Borgerrepræsentationen vil bl.a. på baggrund af høringssvarene afgive en samlet udtalelse for Københavns Kommune i december.

Trafikplan 2016 er Movias bud på udviklingen i den kollektive bustrafik de kommende år. Den indeholder bl.a. et forslag til et nyt strategisk busnet fra 2019, hvor Metro Cityringen åbner. Det strategiske busnet omhandler A- og S-busserne.Det er endnu ikke kendt hvilke ændringer der vil ske for lokale buslinjer.

Det fremgår af forslaget, at Movia bl.a. ønsker at nedlægge buslinjerne 3A og 4A, der begge i dag kører gennem Sydhavnen. Til gengæld foreslår Movia, at der oprettes en ny linje 7A, som skal køre fra Rødovre Centrum via Ålholm Station, Zoologisk Have, Frederiksberg Allé Station, Hovedbanegården, Fisketorvet og til Mozarts Plads. Efter forslaget vil der ikke længere være en A-bus der kører fra Sydhavnen til Valby Station. til gengæld vil forslaget til ny ruteføring for linje 1A indebære, at denne buslinje vil forbinde Ny Ellebjerg Station med Hvidovre Hospital og (i den anden retning) med Carlsberg Station.

Høringsmaterialet kan ses via dette link:https://www.moviatrafik.dk/om-os/publikationer/trafikplan/forslag-til-trafikplan-2016

Bymiljøudvalget vil foretage borgerinddragelse på tre lokaliteter i bydelen - den 12. oktober ved Riccos Kaffebar, den 18. oktober på Mozarts Plads samt den 19. oktober ved Sydhavn Station.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Bymiljøudvalget til at afgive endeligt høringssvar på baggrund af inputs fra lokaludvalgsmødet og fra borgerne.  

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af inputs fra lokaludvalgsmødet, herunder oplægget fra Center for Byudvikling og Movia, og tilkendegivelser fra borgerne udarbejder Bymiljøudvalget endeligt svar til Økonomiforvaltningen inden høringsfristens udløb den 28. oktober 2016.

Beslutning

Ann opsummerede de relevante punkter i Trafikplan 2016 således:

Lokaludvalget bør fastholde bemærkning om uhensigtsmæssig zoneinddeling.

Der er mange gode ting i de nye linjer 7A og 9A, men planen medfører at Bavnehøj-kvarteret tilsidesættes til fordel for Carlsberg

Det er vigtigt at betjeningen ad Enghavevej fra Sydhavnen til Vesterbro og Sundhedshuset ikke forringes.

Lokaludvalget mener, at det er en forringelse for borgerne i Sydhavnen, at busforbindelsen mellem Mozarts Plads og Valby Station forsvinder.

Lokaludvalget tilsluttede sig ovenstående. Lokaludvalget bemyndigede uden afstemning Ann og Lasse til i fællesskab at skrive et høringssvar.