14. Nedlæggelse af stoppested for Linje 1A på Vigerslev Allé (2016-0346549)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal drøfte svaret på lokaludvalgets klage over nedlæggelse af stoppested for Buslinje 1A på Vigerslev Allé.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter svar fra Økonomiforvaltningen på lokaludvalgets klage over nedlæggelse af stoppested for buslinje 1A

2. at lokaludvalget drøfter, om lokaludvalget skal anmode om, at der oprettes et nyt stoppested for linje 1A i Ingerslevsgade.

 

Problemstilling

På lokaludvalgets møde den 15. september, blev det besluttet at indsende en klage til Movia over nedlæggelsen af stoppestedet for Linje 1A på Vigerslev Allé ved Enghavevej. baggrunden for klagen er, at der nu er en gåafstand på 400 meter fra linje 3As stoppested på Enghavevej ved Q8-tanken til linje 1As stoppested ved Carlsberg Station.

Movia afgav klagen til Center for Byudvikling (CBU) i Økonomiforvaltningen. CBU har ved e-mail af 4. oktober 2016 besvaret klagen således:

"

Tak for jeres henvendelse vedr. stoppested for linje 1 A.

I Økonomiforvaltningen er vi enige i, at skifteafstanden mellem buslinjerne 1A og 3A er blevet stor. Vi undersøger derfor muligheden for at etablere et stoppested i Ingerslevsgade, som lokaludvalget foreslår.

Vi har bedt Teknik- og Miljøforvaltningen lave en foreløbig vurdering af forholdene. Deres vurdering viser, at et stoppested tidligst kan etableres 60 meter fra Enghavevej.

Der er tale om en foreløbig undersøgelse, hvorfor pladsforhold, sikkerhed og finansieringsmuligheder skal belyses nøjere, inden der kan træffes en beslutning om eventuel etablering af et stoppested.

Teknik og Miljøforvaltningens første vurdering:

Der kan ikke etableres et nyt stoppested på Ingerslevsgade ved Enghavevej. For at kunne sikre sig, at en 13,7 m bus/12 m lastvogn/16,5 m sættevogn svinge til højre fra Enghavevej ind på Ingerslevsgade må bredden af frafarten ikke indsnævres med mere end ca. 0,5 m!

En perron/skillehelle/sidehelle på ca. 0,5 m er alt for smal ift. behovet og vejreglernes anbefalinger. Normalbredden af et almindeligt busperron med ikke alt for mange af- og påstigninger er 2,0 m. Minimumsbredden er 1,5 m.

Perronen/sidehellen ved Knud Lavardsgade er ca. 1,4 m bred. Perronen/sidehellen består af en række fortovsfliser (0,625 m) plus 5 rækker chaussesten (ca. 0,60) og en række brosten mod cykelstien (ca. 0,15 m). Her benytter buspassagerer et fritliggende fodgængerfelt for at kunne komme til og fra stoppestedet. Fritliggende fodgængerfelter har en forøget uheldsrisiko ift. krydsningspunkter uden fodgængerfelt.

Der kan dog etableres et stoppested ca. 60 m ind på Ingerslevsgade. Her skal der til gengæld nedlægges mindst 6 p-pladser for at kunne etablere en smal busperron på 1,5 m og opretholde trafikken i begge retninger samtidig. Idet der ikke findes noget fortov på den sydlige side af Ingerslevsgade, skal buspassagerer krydse vejen for at kunne komme til og fra stoppestedet. Der findes en ca. 0,5 m smal rabat mellem cykelstien og hegnet mod banerne, men det er absolut ikke bred nok til at færdes på. Manglende fortov kan øge risikoen for, at nogle buspassagerer vælger at gå på cykelstien mod Enghavevej. Dette kan skabe farlige situationer med cyklister fra Enghavevej.

Økonomi

0,5 mio. kr. vurderes at være tilstrækkeligt til at etablere en 1,5 m bred busperron og en semifleksibel busplade.

Der er ikke plads til læskærm på busperronen."

CBU har supplerende oplyst, at de 6 p-pladser, der skal nedlægges fremgår af vedlagte skitse.

Løsning

Lokaludvalget drøfter svaret fra Center for Byudvikling og beslutter om lokaludvalget skal støtte op om, at der oprettes et nyt stoppested for linje 1A 60 meter nede af Ingerslevsgade.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at meddele Center for Byudvikling  (CBU), at lokaludvalget ønsker at CBU går videre med planerne om at anlægge et busstoppested i Ingerslevsgade. Sekretariatet skriver udkast til henvendelsen, der godkendes af forretningsudvalget.