9. Høring: Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 56 - Mulighed for gensalg af indleverede affaldsprodukter på det nye Genbrugscenter

Lokaludvalget skal drøfte høringen og eventuelt bemyndige Bymiljøudvalget til at afgive høringssvar.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget drøfter høringsmaterialet

2. at lokaludvalget beslutter, om der skal afgives et høringssvar

3. at lokaludvalget i givet fald bemyndiger Bymiljøudvalget til at udarbejde og indsende høringssvar

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 17. september 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 56 "Bådehavnsgade", Kgs. Enghave/Sydhavnen.

Lokalplanforslaget blev sendt i høring den 5. oktober med høringsfrist den 2. november. Bymiljøudvalget holder møde den 1. november 2018 og kan derfor nå at udarbejde et høringssvar, der kan indsendes inden fristens udløb.

Høringsmaterialet kan findes på Bliv Hørt-portalen.

Materialet er sendt i høring så sent, at det ikke har kunnet medtages på den dagsorden, der blev gjort klar til udsendelse i sidste uge.

Lokalplanstillægget vedrører det nye Genbrugscenter Sydhavnen, der er under opførelse, og forventes færdigt til åbning ved udgangen af 2018.

Lokalplantillægget skal muliggøre, at der i genbrugscenteret kan indrettes en mindre butik til salg af egne produkter, der er lavet af indleverede effekter og materialer. Salg af produkter i et butikslokale vil indgå i genbrugscenteret på lige fod med centerets øvrige funktioner og faciliteter.

Lokalplantillægget vil således understøtte målsætningen i København Kommunes Ressource- og Affaldsplan om, at langt mere affald skal genbruges, og at mindre skal brændes.

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter høringsmaterialet, beslutter om der skal afgives høringssvar. I givet fald bemyndiger lokaludvalget Bymiljøudvalget til at udarbejde og indsende høringssvar i forbindelse med mødet i Bymiljøudvalget den 1. november 2018.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

Beslutning

Brian opridsede historik helt tilbage til 2007.

ad 1) Lokaludvalget drøftede høringsmaterialet

ad 2) Lokaludvalget besluttede at afgive høringssvar

ad 3) Lokaludvalget besluttede at bemyndige BMU til at formulere et høringssvar. Brian Lentz skal inddrages i udarbejdelsen af høringssvaret.