11. Godkendelse af forslag til mødeplan for 2019 (2018-0263175)

Lokaludvalget skal vedtage en mødeplan for 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget vedtager en mødeplan for 2019.

Problemstilling

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2019. Planen lægger sig tæt op ad dette års mødeplan, således at Forretningsudvalget mødes om mandagen ti dage før lokaludvalgsmødet, og de tre arbejdsgrupper holder møde i ugen før forretningsudvalgsmødet.

Der er i mødeplanen taget hensyn til allerede kendte møder og mødeplanen er tilpasset helligdagene i foråret samt efterårsferien.

Løsning

Det foreslås, at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender den foreslåede mødeplan for 2019.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

 

Videre proces

Såfremt der foretages ændringer i mødeplanen på arbejdsgruppemøderne forud for november mødet i lokaludvalget, forelægges den endelige mødeplan til lokaludvalgsmødet til godkendelse i november. Mødeplanen udsendes pr. mail til alle lokaludvalgsmedlemmer og -suppleanter, når den er endeligt godkendt. Mødetidspunkter vil blive lagt ind i kalenderen på lokaludvalgets hjemmeside.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte forslaget til mødeplan