7. Drøftelse af situationen på Stejlepladsen (2018-0263176)

Lokaludvalget skal drøfte situationen på Stejlepladsen og tage stilling til, hvad lokaludvalget skal gøre i den forbindelse.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget orienteres om den aktuelle situation vedrørende beslutning om at opfører boliger på Stejlepladsen

2. at lokaludvalget drøfter en kommunikationsstrategi.

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen forventes den 4. oktober at beslutte Københavns Kommunes budget for 2019. Beslutningen indebærer, at der skal arbejdes på at opføre 550 boliger på Stejlepladsen ved Fiskerhavnen som delvis erstatning for det tidligere planlagte byggeri på Strandengen på Amager Fælled.

I første omgang indebærer en beslutning om at erstatte byggeriet på Strandengen med byggeri på Campinggrunden, Selinevej og Stejlepladsen, at de nævnte områder skal affredes. I følge budgetaftalen vil Københavns Kommune rette henvendelse til staten om en affredning, hvori de nu udpegede byggeområder affredes mod at Strandengen til gengæld fredes.

Hel eller delvis ophævelse af en fredning kan efter naturbeskyttelsesloven kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. Det betyder, at det er de samme myndigheder, som kan rejse fredningssag, dvs. miljø- og fødevareministeren, den pågældende kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening, der kan rejse sag om ophævelse af en fredning.

Fredningssager behandles af det lokale fredningsnævn efter den procedure, der fremgår af naturbeskyttelsesloven. Det vil bl.a. sige, at fredningsnævnet skal sørge for offentliggørelse af forslaget, indkaldelse til offentligt møde, og nævnet skal træffe en afgørelse om fredning eller ophævelse af fredningen og om eventuel erstatning. Nævnets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og spørgsmål om erstatning kan påklages til Taksationskommissionen for Naturfredning.

Som alternativ til en affredning ved en fredningssag, kan fredninger reguleres ved lov, altså ved at der vedtages en lov i Folketinget om ophævning af fredningerne af de udpegede byggeområder.

 

Efter en eventuel affredning, vil Københavns Kommune kunne begynde arbejdet med at byudvikle Stejlepladsen. Der vil skulle udarbejdes en lokalplan for området med sædvanlig inddragelse af borgere, lokaludvalg m.fl.
 
Lokaludvalgets handlemuligheder:
Under en eventuel sag ved fredningsmyndighederne om affredning af stejlepladsen gælder følgende regler i Kommisorium for Lokaludvalg:
"

Udtalelser til eksterne myndigheder Lokaludvalgene kan på lokaludvalgets vegne udtale sig til eksterne myndigheder i sager, hvor Københavns Kommune har ret til at udtale sig, og som er af særlig betydning for bydelen. Områder hvor dette kan blive aktuelt er f.eks. trafikplanlægning, konkrete integrationsprojekter i bydelen, større infrastrukturprojekter samt ændringer af den offentlige service i lokalområdet. Lokaludvalget skal sende kopi af sin udtalelse til Borgerrepræsentationens Sekretariat, som orienterer Borgerrepræsentationen.

Borgerrepræsentationens Sekretariat fremsender endvidere til orientering udtalelsen til Center for Sikker By, Økonomiforvaltningen samt den relevante fagforvaltning. Fagforvaltningen retter henvendelse til Center for Sikker By, hvis det vurderes nødvendigt med en udtalelse fra fagudvalget, der supplerer lokaludvalgets høringsbrev. Borgerrepræsentationens Sekretariat orienterer Borgerrepræsentationen om den supplerende udtalelse.

Lokaludvalgene har mulighed for på lokaludvalgets vegne at udtale sig til eksterne myndigheder i sager, hvor Københavns Kommune ikke har høringsret. Lokaludvalget skal sende kopi af sin udtalelse til Borgerrepræsentationens Sekretariat, som orienterer Borgerrepræsentationen.

Borgerrepræsentationens Sekretariat fremsender endvidere til orientering udtalelsen til Center for Sikker By, Økonomiforvaltningen samt den relevante fagforvaltning. Fagforvaltningen retter henvendelse til Center for Sikker By, hvis det vurderes nødvendigt med en udtalelse fra fagudvalget, der supplerer lokaludvalgets udtalelse. Borgerrepræsentationens Sekretariat orienterer Borgerrepræsentationen om den supplerende udtalelse.

Lokaludvalgets ret til at udtale sig til eksterne myndigheder medfører ikke en ret for lokaludvalget til at klage/anke til eksterne myndigheder over afgørelser truffet af Københavns Kommune."

Lokaludvalget er efter kommissoriet afskåret fra at klage til f.eks. fredningsmyndighederne over en beslutning om affredning af Stejlepladsen, men lokaludvalget vil kunne udtale sig til eksterne myndigheder om beslutningen.

Forretningsudvalget forventer, at der i den kommende periode jævnligt vil komme henvendelser fra medier og fra borgere om lokaludvalgets holdninger til byggeriet på Stejlepladsen. Forretningsudvalget indstiller, at disse henvendelser håndteres af Bymiljøudvalget, og at Bymiljøudvalgets formand bemyndiges til at svare på henvendelser fra medierne. Bymiljøudvalget skal løbende orientere lokaludvalget om sådanne henvendelser og om Bymiljøudvalgets besvarelser.

Besvarelserne skal tage udgangspunkt i de holdninger, der kom til udtryk af flertallet i lokaludvalget ved lokaludvalgets beslutning af 20. september 2018.

 

Løsning

Lokaludvalget tager ovenstående orientering til efterretning

Lokaludvalget bemyndiger Bymiljøudvalget til at håndtere besvarelser af henvendelser fra medier og borgere under forudsætning af, at lokaludvalget løbende orienteres om disse.

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Hans orienterede om, at Overborgmesteren gerne vil holde et dialogmøde den 30.10 med Fiskerhavnens Venner, Fiskerne og Forretningsudvalget. Det er OB, der er vært for mødet, og han har besluttet, at det ikke skal være et borgermøde.

Lokaludvalget vil gerne have flere oplysninger om reglerne for byggeriet, herunder reglerne for affredning.

 

ad 2) Lokaludvalget vedtog ensstemmigt at bemyndige BMU til at kommunikere om byggeplanerne på Stejlepladsen.