6. Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2016 - decembermødet (2015-0273184)

Kgs. Enghavepuljen har modtaget fire ansøgninger. Fristen var den 20. november.

Tidligere beslutninger

Ansøgningerne er blevet forbehandlet i Kulturudvalget, Bymiljøudvalget og Socialudvalget. Der tages endelig stilling til ansøgningen på lokaludvalgsmødet.

Sagsfremstilling

Indstilling

1. at støtte Arkitektur og designundervisning i Sydhavnen med det ansøgte beløb på 25.000 kr. Ansøger har søgt 25.000 kr.

2. at Kgs. Enghave Lokaludvalg skal tage stilling til ansøgningen Bedre naboskab og deling i Kgs. Enghave, da Socialudvalget og Bymiljøudvalget ikke kunne tage stilling på det foreliggende grundlag. Ansøger har søgt 25.000 kr.

3. at give afslag til Big Band Vokaljazz m. indledende foredrag. Ansøger har søgt 20.000 kr.

4. at støtte Stay True med delvis støtte på 30.000 kr. Ansøger har søgt 60.000 kr.

Problemstilling

1. Arkitektur og designundervisning i Sydhavnen (2015-0273242), Ansøgt om kr. 25.000,-
Der er stor bevågenhed omkring Sydhavnen i disse år, der bliver bygget, revet ned og ført Metro. Det er en bydel i stor forandring, og den vil komme til at ændre sig meget de kommende år. Derudover er det allerede nu en bydel med meget stor arkitektonisk variation. Børnekulturstedet synes, det er vigtigt, at børnene i lokalområdet får både indsigt i og mulighed for at påvirke disse processer, og derfor søger vi midler til at gennemføre arkitekturundervisning i alle 4.klasser på Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole og Skolen i Sydhavnen. Med udgangspunkt i områdefornyelsens delprojekt vedr. Scandiagade, vil vi give børnene mulighed for at komme med idéer til udviklingen af deres lokalområde gerne både funktionelt og fantasifuldt. Området omkring Scandiagade bruges nu primært til hundeluftning og parkering. Vi vil give børnene den udfordring, at komme med forslag til,hvordan det kan blive et rekreativt område for børn og unge, samtidigt med at kommunens skybrudsikring og AKB´s plan for en aktivitetspark tilgodeses. Projektet bliver et tværfagligt projekt af høj kunstnerisk kvalitet med fokus på processen. Det bliver arkitekt Julie Dufour Wiese og produktdesigner Nild Regout, som kommer til at undervise børnene. Vi har allerede fået 75.000 kr. fra Kulturstyrelsens Huskunstnerordning til honorarer til kunstnerne. Hver klasse vil blive undervist i 5 dage i alt 20 dages undervisning. Følgende relevante fag kan komme i spil undervejs i projektet: Matematik, dansk, billedkunst, design, natur og teknik og håndværk.

Ansøger Børnekulturstedet Karens Minde
Periode
01.03-30.06.2016
Sted
I Scandiagade og på Ellerbjerg Skole, Bavnehøj Skole og Skolen i Sydhavnen.
Samarbejdspartnere
Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole og Skolen i Sydhavnen samt Områdefornyelsen og Karens Minde Kulturhus (lægger hus til udstillingen).
Målgruppe
Alle 4.klasser i Kongens Enghave på Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole og Skolen i Sydhavnen, i alt ca. 90 børn. På denne måde bliver ALLE børn i disse klasser bevidstgjort om deres omgivelser. Derudover bliver udstillingen af børnenes modeller til rådighed for alle børn, lærere, forældre og andre interesserede.
Samlet budget 
115.500 kr.

Indstilling Kulturudvalget indstiller det ansøgte beløb på 25.000 kr.

2. Bedre naboskab og deling i Kgs. Enghave (2015-0273274), Ansøgt om kr. 30.000,-
Projektet består af to events, der begge har til formål at udbrede kendskabet til deleøkonomi, bedre naboskab, deling og mindsket miljøbelastende ressourceforbrug i Kongens Enghave. Det ene event skal foregår i en udvalgt boligforening der skal have en deleplatform "Naboskab". Det andet event er et offentligt event på Mozarts Plads. Via de to events ønsker vi at skabe dialog med beboerne i Kongens Enghave. Projektet i Kongens Enghave er en del af et større projekt omkring bedre naboskab og deling i hele København. Projektet er støttet af Miljøstyrelsen “Puljen til Grønne Ildsjæle” med 215.000 kr. Miljøstyrelsen støtter Naboskabs projekt med implementering af 10 Naboskabe rundt omkring i København. Af det bevilligede beløb på 215.000 kr. er der dog ikke afsat midler til at afholde lokale events, hvad der er en afgørende faktor for at få beboerne til at deles. Det er derfor afgørende, at Naboskab opnår midler til at gøre en lokal indsats, der skal motivere borgerne til at opnå bedre naboskab. Det er derfor centralt, at projektet forankres i det lokale boligområde og den lokale bydel. Naboskab har været i kontakt med flere boligforeninger i Kongens Enghave, der er interesserede i at indgå et samarbejde omkring et "Naboskab".

Ansøger Foreningen Naboskab
Periode 01.02-01.07.2015
Sted Udvalgt boligfællesskab i Kongens Enghave + Mozarts Plads.
Samarbejdspartnere
Unavngivet boligselskab i Sydhavnen - aftale forventes på plads ultimo 2015 eller primo 2016.
Målgruppe Målgruppen for den offentlige event på Mozarts Plads er samtlige af Kongens Enghave borgere. Eventen kommer til at appellere til samtlige aldersgrupper, og vi regner med ca. 200 deltagere.
Samlet budget  215.000 kr.   
Bemærkning fra sekretariatet
Ansøger har på opfordring fra Vanløse Lokaludvalgssekretariat sendt et specificeret budget, som ansøger har sørget for også at sende til Kgs. Enghave Lokaludvalgssekretariat. Se porteføljen med ansøgninger. Derudover har sekretariatet været i kontakt med ansøger omkring afholdelse af arrangement i boligselskab og ifm. arrangement på Mozarts Plads: "De 50 beboere til det første event er inkl. børn. Med hensyn til det andet åbne event vil vi forsøge at lægge det sammen med andre arrangementer, så vi kommer i kontakt med flere borgere. Alternativt kan det være på Mozarts Plads samtidig med loppemarked eller lignende." Sekretariatet vil tale videre med ansøger om detaljerne, såfremt ansøgningen imødekommes."

 

Indstilling Både Socialudvalget og Bymiljøudvalget er positivt indstillede over for workshoppen i boligforeningen, men forholder sig undrende over for beslutningen om et event, der kan tiltrække 200 mennesker på Mozarts Plads. Især da der skal omlægges kabler og rør på Mozarts plads i 2016. Desuden bemærkes det, at perioderne er angivet i 2015 kontra 2016, hvor projektet skal finde sted.

3. Bigbandvokaljazz m. indledende foredrag for borgere og musikinteresserede børn (2015-0273285), Ansøgt om kr. 20.000,-
The BigBand and The Vocals er et orkester med tre år på bagen. Målet med orkesteret har fra starten været at skabe ny musik i nye rammer i en tæt dialog imellem orkester/musikere og publikum. Som et lokalt orkester i København har vi ønsket at møde vores publikum i deres nærområde og derfor har vi en gang hver måned haft en koncert i kulturhuse på henholdsvis Islands Brygge, i Valby i Vanløse og på Østerbro. I 2016 udvider vi dette samarbejde til også at indbefatte Karen Minde Kulturhus i Kgs. Enghave. Forud for de lokale koncerter har de interesserede elever, studerende og borgere fået tilsendt node og lyd til nogle af de satser vi har spillet til koncerterne. De har derefter mødt op til en introduktion til koncerten en halv time inden koncertstart, hvor de har mødt dirigent, komponister, solister og fået et nært indblik i The BigBands virke og kunstneriske ambition. Projektet har været en kæmpe succes. Målet med projektet er at fremme dialogen imellem kultur, borger og uddannelse, og styrke netværket imellem musikinstitutioner i Københavns lokalområder.

Ansøger The Big Band ved Mads Pagsberg
Periode
23.05-23.08.2016
Sted
Karen Minde Kulturhus, Wagnersvej, 2450 Kbh. SV
Samarbejdspartnere Karens Minde Kulturhus
Målgruppe Alle musikinteresserede borgere i lokalområdet
Samlet budget
60.000 kr. 

Indstilling Afslag, da Kulturudvalget er af opfattelsen at der inden for Kgs. Enghave-området ikke er gymnasier eller musikskoler der beskæftiger sig med jazz og bigband. Den pædagogiske del af projektet har en for smal målgruppe her i Sydhavnen.

4. Stay True (2015-0273294), Ansøgt om kr. 60.000,-
Stay True er en gratis kulturmusik-og madfestival, der med lokale initiativer og kreative inputs ønsker at åbne Sydhavnen under ét samlet København. Stay True er en hyldest til Sydhavnen til menneskerne i bydelen, til de grønne områder, til sammenhængskræften, til dig og mig og til fremtiden. Det overordnede formål er, at sætte bydelen Sydhavnen på Københavnerkortet. Gennem en gratis kultur,musik- og madfestival er visionen at skabe et mangeårigt bæredygtigt event, der som udgangspunkt henvender sig til alle aldersgrupper, køn og etniciteter. Festivalens kerneværdier er ærlighed og gennemsigtighed – Stay True er en Nonprofit festival der gerne vil skabe liv, fokus og sammenhængskraft i Sydhavnen. Festivalen skal aktivt involvere lokalbefolkningen og lokale foreningskræfter – herunder samarbejde med bl.a. Sydhavns Compagniet, Karens Minde Kulturhus, Frem Boldklub m.fl. Med den igangværende områdefornyelse vil der gennem den næste årrække ske forandringer i det Sydhavn, vi kender i dag. Det er altså nu, at der skal satses på initiativer som Stay True, der kan værne om bydelens kerneværdier, og som samtidigt tør tænke fremad og brande Sydhavnen som noget nyt. ”Konkurrenceparameteret” for Stay True er, at være en lokalt forankret, gratis og gennemsigtig festival. En hyldest til Sydhavnen.

Ansøger Lasse Skjønning Andersen
Periode
21.08.2016 
Sted
Udearealet ved Karens Minde Kulturhus
Samarbejdspartnere
Målgruppe
I bedste Stay True ånd henvender arrangementet sig som udgangspunkt til alle interesserede – derfor er arrangementet gratis.
Samlet budget 
100.000 kr.  
  
Indstilling 
Kulturudvalget indstiller 30.000 kr. grundet begrænsede midler og finder at Kulturudvalget ikke kan støtte et projekt af 10 timers varighed med et større beløb.  Vi opfordrer til, at man spørger SydhavnsCompagniet og Karens Minde om lån af borde.

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter, om det vil følge de tre udvalgs indstillinger for ansøgningerne.

Økonomi

Lokaludvalgets bevillinger til den enkelte ansøger tages fra Kgs. Enghavepuljen i 2016, på betingelse af at Lokaludvalget tildeles den samme sum puljemidler i 2016 som i 2015 eller mere. Bevillinger gives som en underskudsgaranti, da Lokaludvalget ikke må bidrage til at projekter genererer overskud.

Videre proces

 

Beslutning

Ad 1) Arkitektur og designundervisning i Sydhavnen: Lokaludvalget vedtog enstemmigt vedtaget at bevilge det ansøgte beløb på 25.000 kr.

 

Ad 2) Bedre Naboskab:

Lasse mente at projektet er for ukonkret og foreslog at meddeles afslag på det foreliggende grundlag med opfordring til at der kan søges igen til et konkret arrangement i bydelen og med oplysning om at lokaludvalget ikke giver støtte til lønudgifter. Lasses forslag blev enstemmigt vedtaget af lokaludvalget.

 

Ad 3) Bigbandvokaljazz: Lokaludvalget vurderede. at ansøgningen manglende lokal forankring. Lokaludvalget vil gerne genbehandle ansøgningen, hvis ansøgerne kan pege på en konkret lokal samarbejdspart. 

Steen stillede ændringsforslag om at imødekomme ansøgningen delvist ved at bevilge 15.000 kr. Junn og Steen stemte for, Paul Erik og Dan undlod - Ann, Kirsten, Joan, Jan, Helle, Sisse, Johan, Hans, Benny, Lasse, Bendt, Annemarie, Peter og Mathilde stemte imod. Lokaludvalget stemte herefter om den oprindelige indstilling. Lokaludvalget vedtog enstemmigt at afvise ansøgningen på det foreliggende grundlag, men med mulighed for genbehandling i løbet af foråret 2016.

 

Ad 4) Stay true - Jan erklærede sig inhabil. FU indstillede, at ansøgningen sendes tilbage, da budgettet er upræcist. Den genbehandles i januar, når det udvidede budget fremsendes. Ansøgerne bør vælge at søge til bestemte ting. Der kan ikke gives midler til et overskud, der overføres til næste år. FUs indstilling blev enstemmigt vedtaget.