7. Høring: Lokalplantillæg 6 til Teglværkshavnen (2015-0273687)

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal vedtage høringssvar til høringen om lokalplantillæg 6 for Teglværkshavnen som er sendt i offentlig høring med frist den 17. december 2015.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget vedtager et høringssvar baseret på oplæg fra Ann Vikkelsø til borgermødet den 9. december 2015 samt borgernes input på borgermødet.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har besluttet at sende forslag til lokalplantillæg 6 for Teglværkshavnen (A. C. Meyersvænge) i offentlig høring fra den 22. oktober til den 17. december 2015. Der afholdes borgermøde om forslaget den 9. december 2015 (NB: Borgermødet er flyttet fra den 3. december pga EU-afstemning). Borgermødet afholdes dagen før lokaludvalgets december-møde, hvor forretningsudvalget forventer, at der kan vedtages et høringssvar.

Høringsmaterialet kan findes på Bliv Hørt Portalen: http://blivhoert.kk.dk/hoering/teglv-rkshavnen-till-g-6-lokalplanforslag

Formålet med lokalplantillægget er at skabe et nyt, attraktivt campusmiljø omkring Aalborg Universitet (AAUC). Der planlægges bl.a. opført et nyt boligområde og et nyt erhvervsområde. Af forslaget fremgår bl.a. følgende:

"Den gældende lokalplan 310 ’Teglværkshavnen’, der blev vedtaget i Borgerrepræsentationen i 1999, fastlægger området til blandet erhverv med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 i overensstemmelse med Kommuneplan 2011.

MT-Højgaard ønsker at opføre en bebyggelse med ca. 25.000 m2 boligareal svarende til ca. 300 boliger, herunder ca. 100 støttede ungdomsboliger og et mindre antal udslusningsboliger, der opføres i samarbejde med KAB. Planen rummer derudover mulighed for ca. 2.200 m2 nyt serviceerhverv i planområdet ud over de ca. 6400 m2 eksisterende erhverv, der forventes bibeholdt. MT-Højgaard m.fl. har derfor anmodet Københavns Kommune om at udarbejde en ny lokalplan samt ændring af rammerne i Kommuneplan 2011 med henblik på at opføre den omhandlede bolig- og erhvervsbebyggelse i alt ca. 27.000 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 140"

Lokaludvalget havde en indledende drøftelse af høringssvaret på sit møde den 19. november 2015. På dette møde drøftede lokaludvalget forslag til indhold af den præsentation, Ann Vikkelsø vil fremlægge på borgermødet om høringen den 9. december 2015. Ann vil i sit oplæg lægge vægt på, at det er vigtigere, at der er friarealer og grønne områder, end hvor højt byggeriet er, og at friarealerne ikke bruges til parkeringspladser. Desuden på de trafikale løsninger, set i lyset af, at der ikke kommer cykelstier på A C Meyers Vænge. Desuden vil oplægget indeholde en gentagelse af lokaludvalgets ønske om en stiforbindelse over Sydhavnsvej. Lokaludvalget finder som udgangspunkt, at den foreslåede bebyggelsesprocent er acceptabel.

 

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter input fra borgermødet og vedtager et høringssvar baseret på dette og på Ann Vikkelsøs oplæg på borgermødet. Oplægget eftersendes eller uddeles på lokaludvalgsmødet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Lokaludvalgets høringssvar skal sendes til Bliv Hørt-portalen senest den 17. december 2015.

Beslutning

Der blev uddelt et forslag til høringssvar på mødet. Forslaget var udarbejdet af sekretariatet på baggrund af Anns oplæg på borgermødet den 9. december 2015 og de reaktioner, der kom frem på borgermødet.

Lokaludvalget vedtog uden afstemning at bemyndige sekretariatet til at indsende høringssvar på baggrund af forslaget samt drøftelserne på mødet.