3. Status på puljemidlerne (2015-0273687)

Kgs. Enghave Lokaludvalg orienteres om status og ansøgninger til udvalgets puljemidler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at Lokaludvalget tager orienteringen om status på Kgs. Enghavepuljen og ansøgninger til dette møde til efterretning.

2. at lokaludvalget overfører 2000 kr. fra Borgerinddragelsespuljen til Kgs. Enghavepuljen 2015.

3. at lokaludvalget tager orienteringen om disponible puljemidler for 2016 til efterretning.

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 709.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2015. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 672.498 kr. af puljemidlerne fordelt på interne og eksterne projekter samt Kulturhavn- og Julepuljen. Dermed er der (700.000 kr. - 672.498 kr.) = 27.502 kr. til rest, som endnu ikke er disponeret i 2015.

Ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2015, der behandles på dette møde:

 

Projektnavn

Ansøgt beløb

Indstillet beløb

Fagudvalg

Afholdes

Juleengel synger opera på karens Minde

4.500

4.500

KU

23.12-2015

Ridebane og Roundpen på Børnenes Dyremark

25.000

25.000

SU

12.12-31.12-2015

Der er kommet 2 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen 2015, som skal behandles på dette møde. Der er søgt om  29.500 kr. Forretningsudvalget indstiller, at der tildeles det fulde beløb til begge ansøgninger, hvis budgettet tillader det. Forretningsudvalget indstiller, at der overføres 2.000 kr. fra Borgerinddragelsespuljen, hvor der er 4.731,50 kr. i rest i uforbrugte midler. Herved vil Kgs. Enghavepuljen vise et overskud på 2 kr. hvis begge ansøgninger imødekommes.

Oversigt over lokaludvalgets nuværende disponeringer:

Årets samlede budget

709.000

Restbudget fordelt på poster

Vedtaget budget

Disponeret indtil nu

Rest til disposition

Eksterne

485.649

461.121

24.528

Kulturhavn

50.000

50.000

-

Jul

41.300

41.300

-

Egneprojekter

132.052

129.077

2.974

Saldo (rest budgettal)

0,00

Hvis feltet går i nul, er budgettet fordelt korrekt

Tilbage af årets budget til disposition

27.502

 

Oversigt over Borgerinddragelsespuljen:

Udgiftsposter

Budget

Deltalj budget

Disponeret d.d.

Forbrug til d.d.

Annoncer om forårets ture på Tippen

8.600,

Halvsides annonce februar

5.700,

5.200,

5.144,6

Kvartsides annonce maj

2.900,

3.500,

3.507,35

Skilt på Tippen -

6.500,

Plexiglas til skilte

292,

292,

292,

Fragt og gebyr

Stort indgangsskilt

5.600,

5.600,

Karens Dag

10.000,

800,

800,

800,

forplejning

76,5

76,5

76,5

Annonce Høstpicnic

3.000,

3.000,

3.500,

3.507,35

Plakat Høstpicnic

1.500,

1.500,

1.500,

Annonce tippen fredning

3.500,

3.500,

3.500,

3.507,35

Workshops genbrugsjulepynt

6.300,

6.300,

6.300,

Jul på Mozarts Plads

5.000,

5.000,

5.000,

Sum

44.400,

34.668,5

35.268,5

16.835,15

Rest

-4.400,

5.331,5

4.731,5

23.164,85

 

Puljemiddelstatus 2016

Budget

729.000

Interne projekter disponeret dd.

0

Eksterne projekter disponeret dd.

48.000

Rest

681.000

 

Der er til dette møde kommet 4 ansøgninger til 2016 puljemidlerne for i alt 135.000 kr. Der er indstillet 55.000 kr. samt evt. bevilling af ansøgning om bedre naboskab og deling i Sydhavnen, hvor der ikke foreligger indstilling, og som derfor skal drøftes uden indstilling på lokaludvalgsmødet.

Projektnavn

Ansøgt beløb

Indstillet beløb

Fagudvalg

Afholdes

Arkitektur og designundervisning i Sydhavnen

25.000

25.000

KU

01.03-30.06 2016

Bedre naboskab og deling i Sydhavnen

30.000

SU/BMU

Forår/sommer 2016

Bigbandvokaljazz

20.000

0

KU

23.05-23.08-2015

Stay True madfestival

60.000

30.000

KU

21.08-2016

 

 

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter at overføre 2000 kr. fra Borgerinddragelsespuljen til Kgs. Enghavepuljen 2015

Økonomi

Status på Kgs. Enghavepuljen 2015, hvis indstillingerne tiltrædes:

Disponibel Kgs. Enghavepulje: 29.502 kr.
Indstillet beløb til puljeansøgere: 29.500 kr.
Kgs. Enghavepuljen, hvis indstillingen tiltrædes: 2 kr.

 

Disponible puljemidler 2016, hvis indstillingerne tiltrædes:

Disponibelt beløb. 681.000 kr.

Indstillet beløb til puljeansøgere: 55.000

Disponible puljemidler hvis indstillingerne tiltrædes: 626.000 kr.

Videre proces

 

Beslutning

Det blev vedtaget at tilbageføre midlerne fra private fællesveje. Det blev vedtaget at tilbageføre 2000 kr. fra borgerinddragelsespuljen.

 

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning, herunder at der nok vil være 10-20.000 kr. til disposition og ikke de 5-10.000 kr. der fremgår af punkt 5.

 

Lokaludvalget vedtog en ændring af puljemiddelkriterierne fra 2016, således at der skal være aflagt regnskab senest 1 måned efter projektets afslutning, dog senest den 5. december, medmindre andet er aftalt.