Har jeg plads nok til en faskine?

Det er vigtigt, at du finder ud af, om der er plads nok på din grund til at etablere den størrelse faskine, du har behov for, OG at afstandskravene fra faskinen til henholdsvis skel (2 m) og til bygninger med kælder/beboelse (5 m) kan overholdes.
Før du går i gang med ansøgninger o.l., er det en god idé at lave en beregning af nødvendig faskinestørrelse. (Åbner i nyt vindue på Spildevandskomiteens hjemmeside 

På Teknologisk Instituts hjemmeside kan du finde vejledning om, hvordan man undersøger jordens evne til at aflede vand. Ud fra dette - sammen med arealet af den overflade, hvor vandet skal afledes fra kan du beregne, hvor stort et faskinevolumen, der er behov for.
Det er vigtigt at finde frem til en faskinevolume der passer til de lokale jordbundsforhold. Mange producenter af faskinekassetter angiver at faskinekassetten kan afvande et areal på en bestemt størrelse, men gå ikke ud fra dette, da dimensionering skal tage udgangspunkt i de lokale forhold.

Må alt vand nedsives?

Kun uforurenet vand må nedsives gennem faskiner. Visse belægningsmaterialer, som f.eks. kobber eller zink til tage eller tagrender, kan afgive uønskede stoffer til regnvandet, der gør det nødvendigt at rense vandet inden nedsivning.

Den nemmeste løsning er at vælge belægningsmaterialer, der ikke afgiver uønskede stoffer. Velegnet tagbelægning er tegl, glaserede tegl og skiffer, det miljømæssigt bedste tagrende materiale er plast. Dermed undgår man uønskede stoffer og omkostninger forbundet med rensning af vandet.

Visse aktiviteter, som f. eks. saltning af stier, dryp fra biler og brug af ukrudtsmidler, kan gøre, at regnvand fra gårdarealer o.l. bliver forurenet og ikke må nedsives uden rensning. Den nemmeste løsning at undgå at nedsive regnvand fra arealer, hvor forurenende aktiviteter finder sted. Center for Miljø kan kræve, at regnvand fra visse overflader skal renses, inden det afledes.

Hvad hvis min grund er forurenet?

Center for Miljø giver ikke tilladelse til nedsivning, hvis der er en reel risiko for, at nedsivning kan give anledning til forurening, spredning eller en forværring af en eksisterende forureningssituation.

Hvis din grund er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1 eller 2, eller der har foregået aktiviteter på grunden eller i umiddelbar nærhed af din grund, som kan give anledning til forurening, kan Center for Miljø have behov for mere information for at kunne vurdere sagen. Det kan være nødvendigt med en historisk redegørelse og/eller dokumentation af den aktuelle forureningssituation via udtagning og analyse af jord-, poreluft- og/eller grundvandsprøver. Din konkrete sag skal drøftes med en sagsbehandler fra Center for Miljø.
 
Det er ansøger selv, der står for tilvejebringelse af den nødvendige dokumentation samt omkostningerne hertil. Tjek, om din grund er kortlagt som forurenet.

Hvordan søger jeg om en nedsivningstilladelse?

Det kræver en tilladelse fra Københavns Kommunen at nedsive vand. Der er forskel på om regnvandet kommer fra et enfamiliehus eller et etagebyggeri:

Nedsivning af regnvand fra énfamiliehus/ukompliceret byggeri:

Du kan finde et ansøgningsskema på kommunens hjemmeside. Når du har indsendt det udfyldte skema, samt en skitse over grunden med hus, faskine og afstand fra faskine til skel og hus, kan sagsbehandlingen begynde.

Nedsivning af regnvand fra etagebyggeri/store byggeprojekter o.l.:

Du skal indsende et ansøgningsbrev, som indeholder følgende information:
• Hvem søger?
• På vegne af hvem?
• Hvad for en type vand skal nedsives? – Vand fra tag? Terrasse? Stier? Gårdarealer?
• Hvad er belægningen på overfladen, hvorfra vandet afledes?
• Hvor meget vand skal afledes? Overholdes afstandskravene? (> end 2 m fra faskine og skel samt > end 5 m fra faskine og bygning med kælder/beboelse)
• Bilag, der indeholder
• Dimensionering af faskinen 
• En skitse med placering af faskinen
• En historisk redegørelse over aktiviteter på ejendommen, der kan have givet anledning til jordforurening.
• Fuldmagt fra grundeje

Hvad er en historisk redegørelse, og hvorfor er den nødvendig?

En historisk redegørelse er en beskrivelse af, hvilke aktiviteter, der har tidligere har været på grunden. Særligt i gårde, har vi erfaring for, at der har været en del baggårdsindustri, som kan have medført en forurening i jorden. For at finde frem til tidligere aktiviteter kan det være nødvendigt at gå i Københavns Kommunes byggesagsarkiv og kigge på byggesagen for matriklen. Ud fra tegninger kan du få kendskab til placering af evt. tanke, værksteder, kemikalie- eller olieoplagringspladser o.l. Indtegn placeringen af de tidligere aktiviteter på en situationsplan sammen med den planlagte faskineplacering og send tegningen ind sammen med ansøgningen.

Center for Miljø skal have en historisk redegørelse for ejendommene for at vurdere, om der er foregået forurenende aktiviteter. Denne information bruges af Center for Miljø til vurdering af, om der er risiko for, at nedsivning kan forværre en evt. eksisterende forureningssituation. Afhængig af den efterfølgende risikovurdering, kan der være behov for supplerende information.

Byggesagsarkivet findes i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter på Njalsgade 13, st. 2300 København S. (Åbningstider mandag - torsdag 9:00-17:00 og fredag 9:00- 15:00). Rådgivende ingeniørfirmaer har erfaring med udarbejdelse af historiske redegørelser.

Er det nødvendigt med en byggetilladelse?

Hvis der er tale om nedsivning af vand fra et énfamilieshus, garage, carport o.l. kan projektet blot anmeldes til Center for Byggeri. Så skal du kun søge Center for Miljø om tilladelse til nedsivning af regnvand.

Hvis faskinen skal etableres på en ejendom med etagebyggeri, eller hvis der er tale om et større byggeri, skal man foruden en tilladelse til nedsivning af regnvand fra Center for Miljø, også indhente en byggetilladelse hos Center for Byggeri.

Installationer, hvor regnvand bliver opsamlet til brug til toiletskyl eller tøjvask, kaldes for ’regnvandsinstallationer’. Hvis du bor i enfamiliehus, og overvejer at etablere regnvandsinstallationer, skal Center for Byggeri søges, fordi der er visse krav til denne type vandinstallationer.

Må jeg lave arbejdet selv?

Det er et krav, jf. autorisationsloven, at alt kloakarbejde, herunder afpropning af regnvandsledninger fra kloakrørene/brønde, laves af en autoriseret kloakmester.

Alt andet arbejde – dvs. udgravning, rørlægning, nedgravning af faskine o.l. - må du gerne selv lave, hvis vandet kommer fra et tag.

Kan jeg få tilskud til at lave projektet?

Hvis man ”afskærer ” regnvand fra offentlig kloak, dvs. hvis man håndterer regnvand på egen matrikel, har du måske mulighed for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, hvor meget du kan få refunderet afhænger af hvor meget du afkobler samt dine anlægsudgifter. Det er Københavns Energi, der administrerer tilslutningsbidraget. Vi vil anbefale, at du kontakter HOFOR og forhører dig om dine muligheder for refusion, inden du indsender din ansøgning til Center for Miljø.

Tilslutningsbidraget er det beløb man betaler for at blive tilsluttet offentlig kloak. Det er lige meget, om du håndterer regnvand via en faskine, et flot regnvandsbassin eller et regnvandsbed, med udvalgte planter, der kan tåle meget vand. 

Alternativer til faskiner 

Måske er jorden på din grund ikke velegnet til at nedsive den mængde tagvand, der skal håndteres. Eller måske kan du ikke overholde afstandskravene. Der findes andre metoder til at håndtere regnvand lokalt, hvor du kan få stor glæde af vandet og stadig skåne kloaknettet for regnvand. Dermed er der stadig mulighed for at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget.

LAR er en forkortelse for Lokal Afledning af Regnvand, og i kommunens metodekatalog kan du finde beskrivelser af forskellige muligheder for lokal afledning af regnvand.