Klag til forvaltningen

Når du klager, er det afgørende, at du giver forvaltningen de oplysninger, de skal bruge for at behandle din klage og svare dig. Nogle oplysninger er absolut nødvendige. Det gælder f.eks.

 • Navn
 • Adresse/kontaktoplysninger
 • Oplysning om hvilken enhed/hvilket center, du klager over
 • Oplysning om hvad du klager over (jo mere konkret jo bedre)

Hvis din klage ikke indeholder kontaktoplysninger eller cpr. nr., kan forvaltningen måske ikke behandle den.

Klag til Borgerrådgiveren

Hvis du selv har klaget til forvaltningen og ønsker, at Borgerrådgiveren skal se på din sag, har vi behov for yderligere oplysninger.

Borgerrådgiveren kan kun behandle din klage, hvis vi får de nødvendige oplysninger.

Du skal være opmærksom på, at nogle oplysninger er absolut nødvendige. Får vi ikke dem, henlægger vi sagen uden videre. Det gælder:

 • Navn
 • Adresse/kontaktoplysninger
 • Oplysning om hvilken forvaltning/enhed du klager over
 • Oplysning om hvad du klager over

Hvis du vil klage til Borgerrådgiveren, opfordrer vi dig til at bruge klageskemaet. På den måde kan vi hurtigere komme i gang med at se på din sag.

Klageskema til print (PDF)

Klageskema - formular til udfyldelse på skærm (PDF)

Du kan printe, udfylde og sende skemaet eller udfylde det på skærmen, gemme det på din computer og vedhæfte det i en e-mail til Borgerrådgiveren. Du finder kontaktoplysninger nederst i skemaet, og hvis du ønsker at sende det digitalt, kan du læse om, hvordan du kommunikerer sikkert med kommunen.

Yderligere klagevejledning

Oplysning om hvilken forvaltning/enhed du klager over

Du skal oplyse navnet på det center, den institution eller andet, du ønsker at klage over. Hvis ikke du umiddelbart ved, hvilken forvaltning eller hvilken enhed, det drejer sig om, kan det være, at du har modtaget noget på skrift. Du vil i så fald kunne finde kontaktoplysninger i brevet/e-mailen, og har du været til et møde eller andet, vil du kende postadressen. På kommunens hjemmeside www.kk.dk vil du også kunne finde kontaktoplysninger, og endelig er du velkommen til at kontakte Borgerrådgiveren, hvis du har brug for hjælp til at finde rundt i kommunens indretning.

Emnet for din klage?

Borgerrådgiveren kan behandle klager over

 • Sagsbehandling (ventetiden, manglende svar eller andet)
 • Personalets adfærd
 • Udførelsen af praktiske opgaver (f.eks. undervisning, hjemmehjælp og gaderenholdelse)
 • Diskrimination

Vær opmærksom på, at Borgerrådgiveren ikke kan behandle klager mv. over

 • Det politisk vedtagne serviceniveau, fx antallet af pladser på daginstitutionsområdet
 • Spørgsmål vedrørende kommunens personale – og ansættelsesforhold
 • Spørgsmål, der kan indbringes for lovhjemlede klageorganer
 • Spørgsmål, der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene.

Du skal som udgangspunkt klage til Borgerrådgiveren inden for 1 år efter, det, du ønsker at klage over, er sket.

Hvad klager du over (hvad er indholdet)?

Jo mere konkret du kan være i din beskrivelse jo bedre. Hvis du har mulighed for det, er det en god idé at skrive, hvornår det, du ønsker at klage over, er sket – gerne med angivelse af datoer.

Har du klaget til forvaltningen eller andre over samme forhold?

Ja

Oplys hvem du har klaget til, og hvornår du har klaget.
Oplys også om du har fået svar på din klage?
Hvis du har fået et svar på din klage, bedes du sende en kopi af svaret, eller hvis svaret er givet mundtligt en beskrivelse af indholdet.
Hvis du har klaget til Folketingets Ombudsmand eller domstolene over samme forhold, vil Borgerrådgiveren ikke kunne undersøge din sag.

Nej

Udgangspunktet er, at du selv skal have forsøgt at løse problemet ved at kontakte den del af kommunen, du er utilfreds med. Hvis ikke det er tilfældet, vil du blive vejledt om i første omgang at forsøge at få problemet løst via dialog med forvaltningen.

I særlige tilfælde kan Borgerrådgiveren hjælpe med at udarbejde klagen og/eller videreformidle klagen til rette forvaltning. Vi yder kun denne hjælp til de borgere, der ikke selv kan gå videre med en klage og ikke har adgang til anden hjælp.

Hvad vil du gerne have ud af klagen?

Det er op til dig, hvorvidt du ønsker at præcisere, hvad du gerne vil opnå. I nogle tilfælde er det fuldstændig åbenlyst, men for forståelsens skyld kan det være en god hjælp med en kort beskrivelse af, hvad du håber, at din klage fører med sig.

En klage, der drejer sig om lang sagsbehandlingstid og manglende svar, kan f.eks. munde ud i flere ting. Ønsker du en undskyldning for eventuelle sagsbehandlingsfejl? Ønsker du, at det skal blive bedre fremadrettet? Eller ønsker du simpelthen svar på en konkret henvendelse, som du ikke kan vente længere på?

Det ene udelukker ikke det andet, men en præcisering af dine ønsker øger muligheden for at give sagen en god løsning.

Det er naturligvis ikke alle ønsker, der ligger inden for rammerne af det mulige, men det kan være en stor hjælp for forvaltningen at vide, hvad det er, du ønsker at få svar på, og hvad svaret efter din opfattelse gerne må indeholde.

Vigtige dokumenter

Borgerrådgiveren har ikke uden videre adgang til alle sager i kommunen. Såfremt du mener, at der er dokumenter, som er vigtige for forståelsen af din sag, eller som letter overblikket, så kan du sende dem med klagen, hvad enten det sker elektronisk eller på anden vis. Borgerrådgiveren journaliserer det på din sag og vil, hvis det er relevant, bruge det ved behandlingen af din klage.