Klage over andre forhold

Efter loven er der kun adgang til at klage over de afsluttende prøver.

Men kommunen har ansvaret for, at danskuddannelserne gennemføres efter reglerne i danskuddannelsesloven. Og derfor behandler vi eventuelle klager over andre forhold ved sprogskolerne eller danskundervisningen.

Klagen skal helst være skriftlig. Det skyldes, at vi normalt sender en klage over en sprogskole til udtalelse hos skolens leder. Men vi besvarer også mundtlige klager.

Hvis du ønsker at klage over skolens undervisning eller andre forhold, kan du klage til kommunens Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, der også svarer på spørgsmål. 

Skriv til: 

Ydelsesservice København
Økonomi
Att. Danskuddannelse
Postboks 210
1502 København V

Skriv via Digital Post (husk at have dit NemID klar)

 

Klage over prøve

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen i forbindelse med en afsluttende prøve, eller hvis du er utilfreds med forhold i forbindelse med prøveforløbet, så kan du klage.

Reglerne om klage over prøver findes i prøvebekendtgørelsen

Her er en oversigt:

Først skal du klage til skolens leder
Du skal klage til lederen af den sprogskole, der har afholdt prøven. Klagen skal være skriftlig.

Der er en frist på fire uger:

  •  Hvis du vil klage over prøveforløbet, skal du klage inden fire uger efter prøven.
  •  Hvis du vil klage over bedømmelsen af prøven, skal du klage inden fire uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen eller karakteren.

Du har ret til uden betaling at få udleveret kopi af din skriftlige opgavebesvarelse og af prøvegrundlaget ved mundtlig prøve.

Når du har klaget
Lederen af skolen vil bede eksaminator og censor udtale sig. De vil normalt få en frist på to uger til at udtale sig.

Du vil få mulighed for at give kommentarer til eksaminator og censors udtalelse. Du vil normalt få en frist på en uge.

Det er lederen af skolen, der afgør, om klagen skal afvises, eller du skal have tilbud om en ny prøve. Lederen kan også beslutte, at sagen skal sendes videre til Ministeriet for Børn og Undervisning.

Lederen skal sende sagen videre til ministeriet, hvis:

  • der ved prøveforløbet eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler
  • der foreligger andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen.

Ministeriet kan afvise klagen eller tilbyde dig ombedømmelse eller omprøve.

Du kan anke til ministeriet
Hvis du er utilfreds med lederens afgørelse i din klagesag, kan du klage videre til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Du skal klage inden fire uger efter, du har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen skal være skriftlig, og den skal sendes gennem lederen. Ministeriet får også en udtalelse fra lederen. Du får mulighed for at kommentere lederens udtalelse.

Ministeriet kan afvise klagen eller beslutte, at der skal ske en ombedømmelse, eller at du skal have tilbud om en ny prøve.