Domstolene

Du kan benytte domstolene til at rejse en civil retssag om diskrimination. En civil retssag er en sag ved domstolene, hvor du som sagsøger ønsker rettens hjælp til at få gennemført et krav over for en anden part (sagsøgte).

I en civil sag kan sagsøgerens påstand gå ud på, at sagsøgte skal:

 • betale et beløb
 • foretage en nærmere beskrevet handling
 • holde op med en nærmere beskrevet aktivitet

En sag mod Københavns Kommune om diskrimination skal anlægges ved Byretten i København. Du skal betale retsafgift på mindst 500 kr., når du anlægger en sag ved byretten.

Læs mere om at anlægge sager ved domstolene her

Københavns Borgerrådgiver

Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af din klage til forvaltningen, kan du sende en klage til Københavns Borgerrådgiver.

Hvis du ønsker, at Borgerrådgiveren skal se på din klage om diskrimination, skal du sende de nødvendige oplysninger:

 • Navn og cpr-nr.
 • Adresse eller mail
 • Oplysning om hvilken forvaltning eller enhed du klager over
 • Beskrivelse af hvordan du har oplevet diskrimination.

Du skal oplyse navnet på det center, den institution eller enhed, du ønsker at klage over. Hvis ikke du umiddelbart ved, hvilken forvaltning eller hvilken enhed det drejer sig om, kan det være, at du har modtaget et brev, hvor det står.

Du skal som udgangspunkt klage til Borgerrådgiveren inden for 1 år efter den hændelse, du ønsker at klage over.

Hvis du mener, at der er dokumenter, som er vigtige for forståelsen af din sag, kan du sende dem sammen med klagen.

Du kan klage ved at indsende et brev eller en mail.Find mere information her

http://www.kk.dk/da/borger/borgerraadgiveren

Folketingets ombudsmand

Du kan klage til Ombudsmanden over afgørelser i Københavns Kommunes forvaltning, centre og enheder, som du mener, er udtryk for diskrimination.

Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser.

Når du klager, skal du oplyse:

 • Navn og cpr-nr.
 • Adresse eller mail
 • Den afgørelse du vil klage over
 • Hvad du vil klage over.

Du klager ved at udfylde et skema på Ombudsmandens hjemmeside og sende det pr. mail eller som almindelig post.

Københavns Kommune

En klagesag starter i den forvaltning i Københavns Kommune, der har ansvaret for, at du ikke bliver diskrimineret, når du benytter dig af Københavns Kommunes tilbud.

Når du klager, skal du give forvaltningen de oplysninger, de skal bruge for at behandle din klage og svare dig.

Du skal oplyse:

 • Navn og cpr-nr.
 • Adresse eller mail
 • Oplysning om den enhed eller center, du klager over
 • Beskrivelse af, hvordan du har oplevet diskrimination.

Der er ingen krav til, hvordan du klager, så du kan henvende dig pr. e-mail, brev, telefon eller personligt, alt efter hvad der passer dig bedst. Men det er vigtigt at få alle relevante oplysninger med. Du kan hjælpe dig selv og forvaltningen til at nå frem til et godt resultat ved at beskrive, hvad du håber at få ud af din klage.

Find mere information her:

http://www.kk.dk/da/borger/borgerraadgiveren/hvis-du-vil-klage-over-kommunen

Ligebehandlingsnævnet

Du kan klage over diskrimination til Ligebehandlingsnævnet, når du har fået en afgørelse fra forvaltningen i Københavns Kommune.

Ligebehandlingsnævnet kan behandle klager over forskelsbehandling på grund af køn, alder, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller religiøs overbevisning, hudfarve, politisk anskuelse samt national, social eller etnisk oprindelse på arbejdsmarkedet. Her kan du altså klage, hvis du oplever at blive diskrimineret på din arbejdsplads i Københavns Kommune.

Du kan også klage til Ligebehandlingsnævnet, hvis du som borger oplever at blive diskrimineret på grund af dit køn eller din etnicitet, når du benytter Københavns Kommunes tilbud og service.

Du klager til Ligebehandlingsnævnet via deres hjemmeside: http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/artikler/default.aspx?page=1128

På hjemmesiden finder du et klageskema, som skal udfyldes med disse oplysninger:

 • Personlige data
 • Kontaktoplysninger
 • Hvem eller hvad du klager over
 • Kontaktoplysninger på den du klager over
 • Kort redegørelse for hvorfor du klager
 • Hvilke eventuelle dokumenter du vedlægger og hvorfor
 • Hvad du ønsker at opnå hos Ligebehandlingsnævnet
 • Om du ønsker godtgørelse?

Du kan udfylde skemaet på 3 måder:

 1. Du kan vælge at udfylde et online-skema på nævnets hjemmeside. Se online-skema her.

  http://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet/hvis-du-vil-klage-til-ligebehandlingsnaevnet/klageskema
 2. Du kan kontakte sekretariatet og få tilsendt et skema.

  Det udfyldte skema skal sendes til Ligebehandlingsnævnets mailadresse eller postadresse.
 3. Hvis du er medlem af en fagforening, kan du henvende dig til den, hvis din klage drejer sig om forskelsbehandling i forbindelse med dit job eller din erhvervsuddannelse. De vil kunne hjælpe dig med at føre din sag hos Ligebehandlingsnævnet.