En afgørelse

En afgørelse er ofte formuleret som en tilladelse (bevilling) eller et afslag. Det kan fx være et afslag på kontanthjælp, byggetilladelse eller enkeltydelse. En afgørelse hænger ofte sammen med en ansøgning.

Sådan klager du over en afgørelse

Når du modtager en afgørelse om forhold, der vedrører dig, skal kommunen også oplyse dig om dine muligheder for at klage. Hvis du har fået afgørelsen på skrift, kan du finde kontaktoplysninger og klagevejledning i brevet.

Klagevejledningen fortæller, om du kan klage, hvordan du kan klage, hvornår klagefristen udløber, og hvem du skal klage til. Når du vil klage over en afgørelse, er det vigtigt, at du er opmærksom på klagefristen. Det er datoen for, hvornår myndigheden senest skal modtage din klage.

Hvis du ikke har fået en skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning, kan du få det ved at kontakte den myndighed, der har truffet afgørelsen – det har du ret til.

Klagen kan indgives mundtligt eller skriftligt, og du har mulighed for at bede om kvittering for modtagelsen af klagen. Myndigheden har både ret og efter omstændighederne pligt til at bede dig om de oplysninger, som er nødvendige for at behandle din klage. Hvis du ikke giver de oplysninger, kan myndigheden måske ikke behandle din klage, og du risikerer at måtte acceptere afgørelsen, som den er.

Hvis du vælger at klage skriftligt, opfordrer vi dig til at gøre det nemt og sikkert via Digital Post.

Kan du klage til Borgerrådgiveren?

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over kommunens afgørelser.

Sagsbehandling

Sagsbehandling kan være flere forskellige ting. 

Du kan fx klage over:

  • At du skal vente længe på et svar
  • Hvordan kommunen har vejledt dig som borger
  • At du ikke har fået adgang til oplysninger i din sag
  • At kommunen stiller krav til dig, som du finder urimelige(fx beder dig sende de samme oplysninger flere gange)
  • At du ikke har fået afgørelsen forklaret på en korrekt og forståelig måde
  • At du ikke er blevet oplyst om din eventuelle mulighed for at klage.

Sådan klager du over en sagsbehandling

Du kan klage til den ansvarlige forvaltning eller direkte til den ansvarlige borgmester over den måde, din sag er blevet behandlet på.

Klag til Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren kan behandle en klage over kommunens sagsbehandling, hvis du har klaget til forvaltningen først.

Personalets adfærd

Personalets adfærd er den måde, som medarbejderne opfører sig på. Det kan fx være det, de siger, eller deres måde at være på.

Sådan klager du over personalets adfærd

Du kan klage til den ansvarlige forvaltning eller direkte til den ansvarlige borgmester over personalets adfærd.

Klag til Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren kan behandle en klage over kommunens sagsbehandling, hvis du har klaget til forvaltningen først.

Serviceniveau og praktisk opgaveløsning

Politisk vedtaget serviceniveau kan fx være antallet af pladser i daginstitutioner. Det er Borgerrepræsentationen, der bestemmer serviceniveauet i kommunen. Du kan derfor ikke klage til forvaltningen over det vedtagne serviceniveau, men du kan altid skrive din mening til den ansvarlige borgmester.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over serviceniveauet i kommunen.

Det kan være vanskeligt at adskille det politisk vedtagne serviceniveau fra den praktiske opgaveløsning, altså fra hvordan de politiske beslutninger forvaltes i kommunen. Hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, om det, du er utilfreds med, er det politisk vedtagne serviceniveau eller den praktiske opgaveløsning, er du velkommen til at ringe til Borgerrådgiveren på telefon 33 66 14 00.

Klag over praktisk opgaveløsning

Praktisk opgaveløsning er den praktiske hjælp, du som borger kan få af kommunen. Det kan fx være børnepasning, hjemmehjælp eller fejning af gaderne. Den praktiske opgaveløsning er udførelsen af det politisk vedtagne serviceniveau.

Du kan klage til den ansvarlige forvaltning eller til den ansvarlige borgmester over den praktiske opgaveløsning.

Klag til Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren kan behandle en klage over kommunens praktiske opgaveløsning, hvis du har klaget til forvaltningen først.

Diskrimination

Diskrimination er usaglig forskelsbehandling. Usaglig forskelsbehandling betyder, at en person, af grunde som ikke er saglige (dvs. nøgterne og objektive), bliver behandlet anderledes end andre personer i samme situation.

For at finde ud af, om du er blevet diskrimineret, kan du stille dig selv to spørgsmål:

  1. Er jeg blevet forskelsbehandlet eller behandlet dårligere end andre i samme situation?
  2. Er forskelsbehandlingen sagligt og rimeligt begrundet? Hvis nej, så kan der være tale om diskrimination.

Sådan klager du over diskrimination

Hvis du oplever diskrimination, kan du ringe til Borgerrådgiverens Diskriminationshotline på telefon 80 30 20 20. Hotlinen er en nem adgang til hjælp. Her kan du få rådgivning og vejledning samt oplysninger om dine rettigheder og klagemuligheder.